Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. juni
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

20/03-2017 18:00:00: (BOL.ST, BLS.TSX) Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl. 13.00 Årsstämman kommer att äga rum i Däckverkstaden, Aitik, Gällivare. Stämmolokalen öppnas för registrering, utställning och lunch kl. 11.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),

dels      anmäla sig till bolaget på bolagets webbplats, www.boliden.com, per telefon 08-32 94 29 eller under adress Boliden AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 april 2017.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden. De uppgifter som lämnas kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast onsdagen den 19 april 2017 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Begäran om sådan registrering bör göras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.boliden.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbevis skall utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas in till Boliden AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, i god tid före stämman.

   
Inträdeskort

Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämman.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (inklusive revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen sedan föregående årsstämma)
8. Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i dess ersättnings- och revisionsutskott
9. Verkställande direktörens anförande
10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2016
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
12. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses av årsstämman
15. Beslut om arvoden till styrelsen
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
17. Beslut om arvode till revisorn
18. Val av revisor
19. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen
20. Val av ledamöter till valberedningen
21. Frågor
22. Årsstämmans avslutande

Valberedningen

Valberedningen i Boliden har utgjorts av Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), ordförande för valberedningen, Lars Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Val av ordförande vid stämman (punkten 2)

Valberedningen föreslår att Anders Ullberg väljs till stämmoordförande.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkten 12) 

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 5,25 (3,25) kronor per aktie och att torsdagen den 27 april 2017 skall vara avstämningsdag för utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 3 maj 2017.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses av årsstämman (punkten 14)

Valberedningen föreslår att åtta ordinarie styrelseledamöter och ett registrerat revisionsbolag utses av stämman.

Beslut om arvoden till styrelsen (punkten 15)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 1 575 000 (1 400 000) kronor till ordföranden och med 525 000 (500 000) kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att oförändrat arvode utgår med 190 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 90 000 kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter; samt att oförändrat arvode utgår med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter.

I anslutning till valberedningens förslag om styrelsearvode föreslår styrelsen, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Boliden och efter skriftlig överenskommelse med ett av en styrelse­ledamot helägt svenskt aktiebolag, att styrelsearvode skall kunna faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkten 16)

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Marie Berglund, Tom Erixon, Lennart Evrell, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Anders Ullberg och Pekka Vauramo samt att nyval sker av Pia Rudengren som styrelseledamot. Ulla Litzén har undanbett sig omval. Pia Rudengren är civilekonom och har tidigare bl.a. varit finanschef i Investor och vVD för W Capital Management. Hon är styrelseledamot i Duni, Kappahl, Swedbank och Tikkurila. Valberedningen föreslår vidare att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Beslut om arvode till revisorn (punkten 17)

Valberedningen föreslår att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkten 18)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Deloitte AB väljs som revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen (punkten 19)

Koncernledningen utgörs av verkställande direktören samt fyra ledande befattningshavare. Styrelsen lämnar följande förslag till riktlinjer för ersättning m.m., vilka är oförändrade i jämförelse med föregående år:

Ersättningen till ledamöterna i koncernledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga lönen för verkställande direktören skall vara maximerad till 60 procent av den fasta lönen och till 40 eller 50 procent för övriga ledande befattningshavare och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål.

Vid uppsägning från bolagets sida skall i normalfallet en uppsägningstid om 12 månader gälla och vid uppsägning från den enskilde 6 månader. Eventuellt avgångs­vederlag bör inte överstiga 18 månadslöner och kan endast utgå vid uppsägning initierad av bolaget. Ingen kan dock uppbära en sammanlagd ersättning (uppsägningstid och avgångsvederlag) som överstiger 24 månadslöner. Pensionsförmåner skall vara premiebestämda. Pensionsåldern är 65 år. Den rörliga lönen skall inte vara pensionsgrundande.

Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om ersättning m.m. till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning m.m. till koncernledningen.

Val av ledamöter till valberedningen (punkten 20)

Valberedningen föreslår att till ledamöter i valberedningen utses Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Aktier och röster

Bolagets aktiekapital uppgår till 578 914 338 kronor fördelat på 273 511 169 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ytterligare information

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Boliden AB:s styrelse och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats www.boliden.com.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning m.m. till ledande befattningshavare, samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på www.boliden.com och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm, från och med tisdagen den 4 april 2017. Handlingarna kan också beställas från bolaget.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som önskar skicka in frågor i förväg kan göra det till Boliden AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller e-post: arsstamma@boliden.com.

  
Stockholm i mars 2017
Boliden AB (publ)
Styrelsen

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, +46 70 453 6588

   
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com

Ekstern link: http://news.cision.com/se/boliden/r/valkommen-till-arsstamma-i-boliden-ab--publ-,c2219195
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/997/2219195/645416.pdf

Nyheten er levert av Cision.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Oslo Børs, København fondsbørs, Unoterte Norge
fredag 22/06-2018 14:46:02