Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 27. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

21/04-2017 15:35:00: (EVO.ST) Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Idag den 21 april 2017 hölls årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen
Årsstämman beslutade om att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernen för räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Årsstämman beslutade om utdelning av 0,45 EUR per aktie samt att den 25 april 2017 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelning beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2017.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg och omvaldes som styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2018. Jens von Bahr omvaldes som styrelseordförande.

Styrelse-och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med 10 000 EUR, vilket motsvarar en total ersättning om 40 000 EUR. Vidare beslutades att arvode till ordföranden i styrelsens redovisningsutskott ska utgå med 20 000 EUR. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för övrigt utskottsarbete. Vidare beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen består av fast lön och rörlig ersättning (dock inte för styrelseledamöter som är anställda i bolaget) som ska vara kontantbaserad och baseras på förutbestämda och mätbara prestationskriterier för respektive ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Evolution Gaming Group AB (publ) ("Evolution") utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 3 800 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Ekstern link: http://news.cision.com/se/evolution-gaming/r/beslut-vid-arsstamma-i-evolution-gaming-group-ab--publ-,c2244425
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/12069/2244425/661041.pdf

Nyheten er levert av Cision.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
søndag 27/05-2018 11:54:30