Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 19. juli
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

14/09-2017 08:23:13: (SALB.CPH) Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2017: Salling Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med garanteret fortegningsemission

eholdt i det af Salling Bank offentliggjorte prospekt eller udbudsmateriale.en eller flere 
af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en 
underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Salling Banks 
faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, 
der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet. 
 
De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor 
et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden 
forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold 
i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må 
hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er 
nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er 
indller 
fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne 
meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på 
noget formål. 
 
Denne fondsbørsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder 
udsagn om Salling Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på 
oplysninger, antagelser og vurderinger, som Salling Bank finder rimelige. Disse 
fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre 
væsentlige forhold, der kan få Salling Banks faktiske resultater, udvikling 
eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de 
fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller 
underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis       Bankdirektør 
 
 
 
Yderligere information 
 
Ønskes yderligere information, kan bankdirektør Peter Vinther Christensen i 
Salling Bank kontaktes på telefon 96 44 62 00. 
 
 
 
Vigtig meddelelse 
 
Prospektet og denne meddelelse er en orientering til Salling Banks aktionærer 
og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af 
tegningsretter eller aktier i Salling Bank. Enhver beslutning om at købe eller 
erhverve værdipapirer i forbindelse med udbuddet skal træffes uafhængigt af 
denne meddelelse og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt 
i prospektet samt eventuelle ændringer og tillæg hertil. 
 
De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til 
baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende et             9. oktober 2017 
Optagelse af de udbudte aktier til handel og officiel notering 11. oktober 2017 
 i ISIN-koden for de eksisterende aktier, forventeligt              
 
Prospekt 
 
Eksemplarer af Prospektet kan rekvireres ved henvendelse til banken: 
 
Salling Bank 
 
Frederiksgade 6 
 
DK-7800 Skive 
 
Tlf.: 97 52 33 66 
E-mail: ProspektSallingBank2017@sallingbank.dk 
 
Prospektet kan også med visse undtagelser, herunder adgangsforbud for personer 
i USA, downloades fra bankens hjemmeside: www.sallingbank.dk. 
 
Lead Manager 
 
ABG Sundal Collier Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge er Lead 
Manager i forbindelse med udbuddet. 
 
Salling Bank A/S 
 
Per Albæk              Peter Vinther Christensen 
 
Bestyrelsesformand   2017, kl. 18.00 
Tegningsperioden for de udbudte aktier begynder          21. september 
                                 2017, kl. 9.00 
Handelsperioden for tegningsretter slutter           2. oktober 2017, 
                                    kl. 17.00 
Tegningsperioden for udbudte aktier slutter           4. oktober 2017, 
                                    kl. 17.00 
Offentliggørelse af resultatet af udbuddet, forventeligt     9. oktober 2017 
Registrering af de udbudte aktier hos Erhvervsstyrelsen,     9. oktober 2017 
 forventeligt                                  
Gennemførelse af udbuddet, forventeligOffentliggørelse af prospektet                   14. september 
                                      2017 
Sidste dag for handel med eksisterende aktier inklusive      18. september 
 tegningsretter                               2017 
Første dag for handel med eksisterende aktier eksklusive      19. september 
 tegningsretter                               2017 
Handelsperioden for tegningsretter begynder            19. september 
                                 2017, kl. 9.00 
Tildelingstidspunkt for tegningsretter               20. september 
                              ighed og værdi, og indehaveren af sådanne tegningsretter er 
ikke berettiget til kompensation. 
 
Handel, officiel notering og udbudte aktier 
 
De udbudte aktier vil blive registreret i den midlertidige ISIN-kode 
DK0060671238. De udbudte aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel 
notering på Nasdaq Copenhagen i den midlertidige ISIN-kode DK0060910834. 
 
Efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de udbudte aktier i 
Erhvervsstyrelsen vil den midlertidige ISIN-kode blive sammenlagt med den 
eksisterende ISIN-kode for de eksisterende aktier (DK0010017367) i VP 
Securities. 
 
De udbudte aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på 
Nasdaq Copenhagen i ISIN-koden for de eksisterende aktier den 11. oktober 2017. 
 
Forventet tidsplan 
 
erende aktionær bliver tildelt tre (3) 
tegningsretter pr. én (1) eksisterende aktie. For hver to (2) tegningsretter er 
indehaveren berettiget til at tegne én (1) stk. udbudt aktie à nom. DKK 100 mod 
betaling af DKK 175. 
 
Handel med tegningsretter 
 
Tegningsretterne vil blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq 
Copenhagen under ISIN-koden DK0060910750. Handelsperioden for tegningsretter 
løber fra den 19. september 2017 kl. 09.00 (dansk tid) til den 2. oktober 2017 
kl. 17.00 (dansk tid). 
 
Tegningsperiode 
 
Tegningsperiode for tegning af udbudte aktier ved udnyttelse af tegningsretter 
løber fra den 21. september 2017 kl. 09.00 (dansk tid) til den 4. oktober 2017 
kl. 17.00 (dansk tid). Tegningsretter, der ikke udnyttes i tegningsperioden, 
mister deres gyld Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank om garantens tegning, under visse betingelser, af udbudte 
aktier til tegningskursen i et sådant omfang, at udbuddet, såfremt det 
gennemføres, tegnes fuldt ud, og der dermed opnås et bruttoprovenu på i alt DKK 
137.550.000. 
 
Banken har således modtaget forhånds- og garantitilsagn om tegning af det fulde 
udbud, dvs. 786.000 stk. udbudte aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu 
på DKK 137.550.000. 
 
Nærmere vilkår for udbuddet 
 
Udbuddet 
 
Udbuddet omfatter 786.000 stk. udbudte aktier á nom. DKK 100. 
 
Tegnings-/udbudskurs 
 
Tegningskursen udgør (kontant) DKK 175 pr. udbudt aktie á nom. DKK 100. 
 
Tegningsforhold 
 
Udbuddet gennemføres med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer i 
forholdet 2:3. Enhver eksistkonjunkturforhold forventes behovet for nedskrivninger fortsat at udvise et 
fald. Såfremt markedsrenten fortsætter på uændret niveau, og udviklingen i 
aktiekurser fortsætter, forventes kursreguleringerne for 2017 at være på niveau 
med 2016. Det er på den baggrund Ledelsens forventning, at Banken vil opnå et 
resultat for 2017 i samme niveau som året før. 
 
Forhåndstilsagn og garantiaftale 
 
To af bankens eksisterende aktionærer, Spar Vest Fonden og Danske Andelskassers 
Bank A/S, har afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af 
visse betingelser om at tegne i alt 165.424 stk. udbudte aktier ved udnyttelse 
af deres respektive tegningsretter, svarende til et samlet tegningsbeløb på DKK 
28.949.200. Derudover har banken indgået en garantiaftale medride kernekapital på DKK 70 mio. ved førstkommende 
call-dato den 31. marts 2019, ifald dette af banken vurderes hensigtsmæssigt. 
 
Prospekt 
 
Banken offentliggør i dag et prospekt omfattende udbuddet og optagelse til 
handel og officiel notering af tegningsretterne og de udbudte aktier på Nasdaq 
Copenhagen. Prospektet indeholder bl.a. følgende oplysninger: 
 
Resultatforventninger til 2017 
 
Banken forventer for 2017, som meddelt i forbindelse med offentliggørelse af 
halvårsrapporten for 2017, en basisindtjening på DKK 48-52 mio. Salling Bank 
har af hensyn til at opfylde krav fra Finanstilsynet i relation til anvendelse 
af det alternative resultatmål .Basisindtjening. i prospektet præciseret 
ordlyden af sine forventninger til regnskabsåret 2017. Under uændrede 
på DKK 175 pr. udbudt aktie à 
   nom. DKK 100 
 -- Tegningsperioden for de udbudte aktier løber fra den 21. september 2017 kl. 
   09.00 (dansk tid) til den 4. oktober 2017 kl. 17.00 (dansk tid) 
 -- Banken har modtaget forhånds- og garantitilsagn om tegning af det fulde 
   udbud 
 -- Bruttoprovenuet fra udbuddet vil udgøre ca. DKK 138 mio. 
 
Baggrund for udbuddet og anvendelse af provenu 
 
Nettoprovenuet fra udbuddet skal styrke bankens kapitalgrundlag og understøtte 
bankens fortsatte vækst i lokalområdet. 
 
Salling Bank påtænker derudover også at anvende nettoprovenuet til at indfri 
første del af bankens hybride kernekapital på DKK 70 mio. ved førstkommende 
call-dato den 5. september 2018. Derudover kan det blive aktuelt at indfri 
anden del af bankens hyb tegningskurs på DKK 175 pr. aktie med 
fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer i forholdet 2:3. 
Bruttoprovenuet fra udbuddet vil udgøre DKK 137.550.000. Banken har modtaget 
forhånds- og garantitilsagn om tegning af det fulde udbud. I forbindelse med 
udbuddet offentliggør banken i dag et prospekt. 
 
Hovedvilkårene for udbuddet er følgende: 
 
 -- Udbuddet omfatter 786.000 stk. udbudte aktier á nom. DKK 100 
 -- Aktierne udbydes med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer i 
   forholdet 2:3, hvilket indebærer, at hver eksisterende aktionær bliver 
   tildelt tre (3) tegningsretter for hver én (1) eksisterende aktie. Der skal 
   anvendes to (2) tegningsretter til tegning af én (1) udbudt aktie 
 -- De udbudte aktier udbydes til en fast kurs Salling Bank A/S
Prospekter/prospekt medd.

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2017: Salling Bank A/S offentliggør prospekt i 
forbindelse med garanteret fortegningsemission

Skive, 2017-09-14 08:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
 
IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN OG SCHWEIZ ELLER 
NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN 
OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION 
 
Salling Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med garanteret 
fortegningsemission 
 
Med henblik på at styrke Salling Banks kapitalgrundlag og understøtte bankens 
fortsatte vækst i lokalområdet har bestyrelsen i dag besluttet at forhøje 
bankens aktiekapital med nom. DKK 78.600.000 fordelt på 786.000 nye aktier á 
nom. DKK 100 med en kontant

Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=790845&messageId=995092
Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=645270
Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=645269

Nyheten er levert av OMX.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
torsdag 19/07-2018 00:27:17