Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 20. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

14/02-2018 13:07:42: (RING) Delårsregnskap 4. kvartal 2017/foreløpig årsregnskap - stabil drift gjennom hele året gir solid årsresultat

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland oppnådde et resultat før skatt på 413,5
mill. kroner i 2017 (411,6 mill. kroner i 2016) og en avkastning på
egenkapitalen på 10,6 % (11,7 %). Resultatet før skatt i 4. kvartal 2017 isolert
var 115,5 mill. kroner (67,7 mill. kroner). 

I 2017 ble det inntektsført to spesielle poster på til sammen 27,8 mill. kroner.
Dette gjelder engangseffekt av endringer i pensjonsordning med 16,4 mill. kroner
og kursgevinst ved salg av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet med 11,4
mill. kroner.

Tilsvarende ble det i 2016 inntektsført spesielle poster på tilsammen 54,2 mill.
kroner: Salgsgevinster utgjorde i alt 22,9 mill. kroner, ekstraordinær utdeling
fra Visa Norge 12,2 mill. kroner og gevinst ved oppgjør fra salg av eierandeler
i Bank 1 Oslo Akershus på 19,1 mill. kroner. 

Resultatutviklingen i underliggende virksomhet i konsernet er god med stabile
netto renteinntekter og netto provisjonsinntekter, samt reduserte tapsføringer.
Personalkostnader justert for engangseffekten av endring i pensjonsordning er
økt med 15,7 mill. kroner blant annet som følge av finansskatt og utvidelse med
nytt eiendomsmeglerkontor. 

Utbytte
Styret foreslår overfor bankens representantskap et ordinært kontantutbytte for
2017 på 10,30 kroner per egenkapitalbevis.  I 2016 ble det utbetalt et ordinært
utbytte på 9,40 kroner og et ekstraordinært utbytte på 1,90 kroner, i sum 11,30
kroner per egenkapitalbevis. Utdelingsgraden var både i 2017 og 2016 på 50,2 %
av egenkapitalbeviseiernes andel av konsernets resultat. Dette er i tråd med
bankens langsiktige utbyttepolitikk som sier at minst halvparten av konsernets
årsresultat skal deles ut i utbytte.

Hovedtall fra regnskapet for 2017
 
-	Resultat etter skatt: 331,5 mill. kroner (326,9 mill. kroner)
-	Egenkapitalavkastning: 10,6 % (11,7 %)
-	Kostnadsprosent: 44,5 % (43,8 %)
-	Tap på utlån: 7,9 mill. kroner (14,0 mill. kroner)
-	12-måneders vekst i utlån inkl. lån overført SpareBank 1 Boligkreditt: 6,1 %
(8,2 %)
-	12-måneders vekst i innskudd: 3,8 % (3,4 %)
-	Ren kjernekapitaldekning: 18,4 % (15,9 %)
-	Resultat per egenkapitalbevis (konsern): 20,51 kroner (22,51 kroner)
-	Foreslått kontantutbytte per egenkapitalbevis: 10,30 kroner i ordinært utbytte
(2016: 9,40 kroner i ordinært og 1,90 kroner i ekstraordinært utbytte, til
sammen 11,30 kroner).

Hovedtall fra regnskapet for 4. kvartal 2017
 
-	Resultat etter skatt: 88,0 mill. kroner (45,9 mill. kroner)
-	Egenkapitalavkastning: 10,6 % (6,5 %)
-	Tap på utlån: 4,3 mill. kroner (6,6 mill. kroner)
-	Resultat per egenkapitalbevis: 5,46 kroner (3,18 kroner).

Delårsregnskapet er ikke revidert.

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport. Delårsrapporten er også tilgjengelig på
www.rhbank.no. 

Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Steinar Haugli - telefon 971 95 437
Banksjef Økonomi/Finans (kst.) Einar Westby - telefon 47 91 88 88

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=444263

Nyheten er levert av OBI.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
søndag 20/05-2018 18:13:49