Denne siden fornyes snart!

Kundenyheter
Beholdning
Sluttsedler
Kontoutskrift
Kontoinformasjon
Investeringsprofil
Årsoppgave
Kundeportefølje
Børskalender
Avtaler/fullmakter
Betalingsoppdrag
VPS
Varslinger
Webmail
Aksjeutlån
Mine abonnement
Interesseliste
Engangspassord
Tegningstilbud
Emisjoner
Kontakt Netfonds
Investeringskonto

Finansiering av aksjekjøp

Netfonds tilbyr lån til kjøp av aksjer, såkalt innkjøpskreditt. Følgende vilkår gjelder (Rammeavtalen § 2.6):

Innkjøpskreditt

a) Netfonds Bank (NF) tilbyr innkjøpskreditt ved kjøp av finansielle instrumenter gjennom NF. Kreditten er tilknyttet en bankkonto . NF er ikke forpliktet til å yte kreditt. Kreditt er uansett betinget av at det ikke foreligger mislighold fra kunden. Kunden har ikke angrerett etter gjennomført handel på kreditt.

b) Kundens forpliktelser overfor NF som følge av innvilget kreditt er sikret gjennom sikkerhetsstillelsen i pkt 1.5. NF beregner et sikkerhetskrav for benyttet kreditt. Ved beregning av sikkerhetskrav vil NF fastsette og bruke en belåningsgrad for de finansielle instrumenter som er kjøpt inn og/eller stilles som sikkerhet. Kun finansielle instrumenter registrert på pantsatt VPS- konto og notert på regulert marked vil bli godtatt.  NF kan fritt endre belåningsgrad.

c) Dersom verdien av stilte sikkerheter faller under de fastsatte sikkerhetskrav, skal tilleggssikkerhet stilles umiddelbart. Tilleggssikkerhet kan bestå av finansielle instrumenter som registreres på pantsatt VPS-konto, kontantinnskudd på Låntagers klientkonto hos Långiver, eller annen sikkerhet som Långiver finner tilfredsstillende. Det er kundens ansvar å sørge for at de fastsatte sikkerhetskrav er oppfylt til enhver tid. Dersom ikke nødvendig tilleggssikkerhet er stillet innen fristen, foreligger det vesentlig mislighold.

d) Innvilget kreditt løper inntil 30 dager. NF beslutter ved utløpet av kredittperioden om den skal forlenges for tilsvarende periode. videre. Kreditten kan sies opp av NF med to ukers varsel.

e) Gjeldende rentesats for innkjøpskreditt vil til enhver tid fremgå på NFs webside. Rentesatsen kan endres med en – 1 – dags varsel og vil gis virkning for alle kreditter, herunder eksisterende kreditter. Renten forfaller til betaling den siste dag hver kalendermåned, uavhengig av tidspunktet for opptak av det aktuelle Lån. Dersom renter ikke betales ved forfall, vil renter bli tillagt utestående rentebærende hovedstol med virkning fra den 1. i hver måned, og derved bli rentebærende. Alle påløpte og ubetalte renter forfaller ved opphør av låneforholdet. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. 

f) Med mindre annet er fastsatt i lov eller forskrift, kan NFs krav mot Kunden fritt overdras.

Oversikt over egenkapitalkrav.

 

Ja, jeg aksepterer lånevilkårene og ønsker lån
Om Netfonds |  Personvern |  Utforming Ingen åpne markeder
søndag 19/05-2019 18:34:39