Fondshandel

1. Hva er et fond?

Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Verdipapirfondet er en egen juridisk enhet som eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap med konsesjon fra myndighetene. Det fins ulike fondstyper:

 • Aksjefond investerer minimum 80 prosent av kapitalen i aksjemarkedet.
 • Pengemarkedsfond investerer kun i pengemarkedsinstrumenter, som er rentepapirer med kort rentebindingstid (under ett år).
 • Obligasjonsfond investerer i rentepapirer med lengre rentebindingstid enn ett år.
 • Kombinasjonsfond investerer i både aksjemarkedet og rentepapirer.
 • Andre fond: Disse fondene kan ha investert i derivater og kan ha tatt opp lån. Risikoen i slike fond kan være høy.

2. Hvorfor spare i fond?

 • Enkelt - I et verdipapirfond vil en profesjonell forvalter velge hvilke verdipapirer som skal inngå.
 • Trygt - Forbrukerbeskyttelsen i verdipapirfond er meget god pga lovregulering og kontroll.
 • Tilgjengelig - Verdipapirfond er åpne for alle. Som andelseier har man rett til når som helst å innløse sine andeler i kontanter til en kurs som gjenspeiler markedsvedi på fondets eiendeler.

3. Hvorfor Netfonds?

Fondsmarkedet kan lett virke uoversiktlig og det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av tilbud som når deg. Vi har samlet noen gode fond på samme nettside, og lar deg enkelt sammenligne disse slik at du raskt finner frem til det fondet som passer deg best.

4. Avgifter og provisjon

Netfonds tar ikke gebyr når du kjøper/selger andeler i fond.

Det enkelte fond tar som regel et årlig forvaltningshonorar. Noen fond tar tegningsgebyr og salgsgebyr. Det finnes både dyre og billige fond, og kostnadene kan ha stor innvirkning på verdien av dine fondsandeler. Før du investerer er det derfor viktig å vurdere hvor mye et fond koster i provisjoner og avgifter – og om fondet er verd prisen. Netfonds viser hvilke gebyrer som belastes i hvert enkelt fond.

Forvaltningsprovisjon blir beregnet daglig, og som hovedregel i form av en prosentvis andel (1/365 del av fondets årlige forvaltningshonorar) av det beløp fondet har til forvaltning den aktuelle dagen. Forvaltningshonoraret oppgis som et kronebeløp som føres inn i regnskapet til fondet som skyldig forvaltningshonorar.

Den netto andelsverdi som beregnes av forvaltningsselskapet er allerede fratrukket forvaltningshonorar. Antall andeler du tegner forblir uendret. Det er verdien på andelene som korrigeres for forvaltningshonorar.

5. Valg av fond

Valg av fond avhenger blant annet av noen viktige forhold:

 1. Hvor lenge regner du med at pengene skal stå i fondet? Jo lenger pengene kan stå i fondet, jo større aksjerisiko kan man ta.
 2. Hvor store verdisvingninger kan du leve med mens du sparer? Jo større verdisvingninger man kan leve med, desto større aksjerisiko kan man ta.
 3. Hvilke forvaltere har det gjort bra tidligere? Det er tryggere å kjøpe fondsandeler fra forvaltere som har bevist at de er dyktige.

6. Risiko

Dess høyere risiko, dess høyere avkastning kan du få på pengene dine, men det er også en høyere risiko for at du kan tape penger.

Det er mulig å tape alle pengene når du investerer i fond ettersom investeringene innebærer en viss risiko, men sannsynligheten er mikroskopisk. Skal det skje, må alle de verdipapirene som fondet eier bli verdiløse. Lov om verdipapirfond og tilhørende forskrifter regulerer hvordan fondene skal spre sine investeringer på flere verdipapirer.

Risiko blir i fondsmarkedet ofte sett på som sannsynligheten (faren) for at du som investor taper penger på dine investeringer. Risiko oppgis ofte som en tallverdi som indikerer hvor mye risiko et verdipapirfond har i forhold til et marked/indeks. Den mest vanlige indikatorene på graden av risiko er «standardavvik» – jo høyere standardavviket er, desto større risiko.

7. Kan jeg investere i utenlandske fond fra Norge?

Ja, det er mulig. Mange utenlandske fondsforvaltere har registrert sine fond hos Finanstilsynet og disse kan tegnes på lik linje med fond forvaltet av norske fondsforvaltere.

8. Indeksfond - passiv forvaltning

Forvalterne av indeksfond forsøker å kopiere aksjeindekser. Tankegangen bak dette er at det er tvilsomt om noen over tid er i stand til å gjøre det bedre enn markedet generelt, og så mye bedre at det dekker merkostnadene ved å finne vinneraksjene.

I indeksfond har man fjernet muligheten for dårlige vurderinger fra forvaltere. Ettersom kapitalen forvaltes passivt, er kostbare finansanalyser unødvendige. Fondene handler bare aksjer når sammensetningen av indeksene endres og betaler som oftest svært beskjedne beløp i kurtasjekostnader. Lave transaksjonskostnader og lave forvaltningshonorarer gjør indeksfond svært attraktive for andelseierne.

9. Exchange Traded Funds (ETF) - børsnoterte fond

Slike fond kan kjøpes og selges som en vanlig aksje gjennom hele børsdagen. De fleste børsnoterte indeksfond representerer en portefølje av aksjer som er ment å følge en bestemt bransjeindeks, internasjonale indeksfond, eller bredere indeksfond. Kostnadene ved kjøp av slike fond er som ved aksjehandel.

10. Hvor kan jeg se min fondsbeholdning?

Din beholdning av fond kan du finne igjen på beholdningssiden når du logger deg inn hos Netfonds. Se også punkt 14 nedenfor.

11. Hvordan foregår kjøp/salg av fondsandeler?

Når du har bestemt deg for hvilket fond du ønsker å kjøpe/selge, trykker du på det aktuelle fondet. I ordreskjemaet oppgis handelsbeløp ved kjøp eller hvor mange andeler som skal selges.

Ved innløsning av andeler vil fondsforvaltningsselskapet innløse dine andeler til den første innløsningskursen som settes etter at de har mottatt innløsningsordren (gitt at ordren ble mottatt innen angitt tidsfrist). Oppgjøret for de innløste andelene blir normalt utbetalt til din Netfonds-konto innen to virkedager etter at ordren er effektuert. Se også punkt 14 nedenfor.

12. Hvordan får jeg bekreftet at mitt kjøp/salg er gjennomført?

Du får sluttseddel fra Netfonds.

13. Angående eldre eller overførte beholdninger

Tidligere ble fondsandelene registrert på din private VPS-konto. Dersom du har fondsandeler kjøpt gjennom Netfonds før 1. november 2009, eller overført på annen måte til din VPS-konto, vil disse beholdningene vises separat på beholdningssiden. Ved salg av slike beholdninger vil oppgjøret bli utbetalt direkte fra forvalter til din bankkonto (altså ikke din Netfonds-konto). Endringsmeldning sendes fra forvalter etter gjennomført salg. Denne melding sendes normalt ut per post. Når den sendes ut er forskjellig fra forvalter til forvalter, men generelt bruker den å nå kunden ca. 1 uke etter at transaksjonen ble effektuert.