Denne siden fornyes snart!

Oversikt
Kundeportefølje
Gjesteportefølje
Skattehjelp
Generell hjelp
Hjelp

Kundeporteføljen er et verktøy for å vedlikeholde reelle eller fiktive porteføljer. Den består av en Autoportefølje der kjøp og salg gjort gjennom Netfonds automatisk blir lagt inn. I tillegg kan man opprette vilkårlig mange Modellporteføljer, som man selv kan oppdatere etter eget forgodtbefinnende. Innholdet i porteføljene reflekterer ikke nødvendigvis reell handel. Brukeren kan selv redigere innholdet, selv i autoporteføljen.

Ved enkelte tilfeller må brukeren selv gå inn og manuelt oppdatere også i Autoporteføljen. Dette gjelder i hovedsak tilfeller hvor:

 • man har overført aksjer til Netfonds fra en annen bank/megler
 • man har fått aksjer i utbytte
 • man har fått aksjer i en emisjon
 • man har opsjoner som har gått ut eller blitt innløst
 • man har handlet fond
 • man har slettet kjøpstransaksjonen i Kundeporteføljen en gang tidligere

Alle kjøp og salg i porteføljeverktøyet er kun internt i porteføljen og gir ingen ordre mot Oslo Børs. Det er
kun en fiktiv handel som kun blir synlig i denne porteføljen og på denne siden.

Alle verdier er oppgitt i NOK, mens kurser oppgis i valuta. Merk at snittprisen i valuta er korrigert med gjeldende valutakurs. Snittpisen er altså inngangsverdien pr. aksje i valuta, gitt dagens valutakurs, altså kursen man må selge til i dag for å gå i null med gjeldende valutakurs.

Innlegging av kjøp, salg og andre transaksjoner

Manuell innlegging av transaksjoner i porteføljene gjøres fra en egen undermeny. For å komme til denne menyen, gjør følgende: Gå til www.netfonds.no. Velg VERKTØY, deretter KUNDEPORTEFØLJE. Velg så LEGG INN TRANSAKSJON i menyen til venstre. Menyen for innlegging av transaksjoner dukker da opp i venstre marg.

Kjøp: Trykk "kjøp" i menyen til venstre og legg inn riktige data på ticker, børs, pris, dato og eventuelt kurtasje. Trykk oppdater og du er ferdig.

Salg: Trykk "salg" i menyen til venstre og legg inn dato, antall, pris og eventuelt kurtasje på riktig ticker. Trykk oppdater og du er ferdig.

Innskudd, uttak, utbytte og gebyr: Disse valgene brukes for å vedlikeholde en fiktiv kontantbeholdning i porteføljen, dersom du ønsker det. Innskudd og utbytte øker kontantbeholdningen, uttak og gebyr reduserer kontantbeholdningen. Legg inn riktig dato/tid, beløp og eventuell kommentar. Trykk "Legg inn", og du er ferdig.

Splitt, spleis: Bruk disse hvis du har lagt inn kjøp/salg i et papir etter en splitt/spleis i papiret, men med handelsdato før splitten/spleisen. For papirer som allerede ligger i porteføljen, legger Netfonds Bank automatisk inn splitt/spleis-transaksjoner når de registreres i våre sentrale systemer. Legg inn ticker, børs, justeringsfaktor og eventuell kommentar. Trykk "Legg inn" og du er ferdig.

Hvorfor viser beholdningen minus i min portefølje?

Negative beholdninger i Autoporteføljen skyldes som regel at Netfonds Bank automatisk har registrert et salg i et papir, men at anskaffelsen av posisjonen mangler. Det kan f.eks være fordi:

 • man har overført aksjer til Netfonds fra en annen bank/megler
 • man har fått aksjer i utbytte
 • man har fått aksjer i en emisjon
 • man har slettet kjøpstransaksjonen i Kundeporteføljen en gang tidligere

Løsningen er å legge inn den/de manglende kjøpstransaksjonene. Se over.

Jeg har kjøpt/solgt aksjer hos en annen megler, hvordan legger jeg inn kjøpet i porteføljen?

Legg inn kjøpene/salgene manuelt, som beskrevet over i avsnittet "Innlegging av kjøp, salg og andre transaksjoner".

Jeg har fått aksjer i emisjon hvordan legger jeg inn disse aksjene i porteføljen?

De legges inn som kjøp til emisjonsprisen, kurtasje kr 0, og handelsdato lik ex-datoen for emisjonen. Se avsnittet "Innlegging av kjøp, salg og andre transaksjoner".

Jeg har fått aksjer i utbytte hvordan legger jeg inn disse aksjene i porteføljen?

De legges inn som kjøp med pris/kurtasje kr 0, og handelsdato lik ex-datoen for utbyttet. Se avsnittet "Innlegging av kjøp, salg og andre transaksjoner".

Jeg har flyttet aksjer til en annen og har ikke disse på min beholdning lengre. Hva gjør jeg i porteføljen?

Dette betyr at du har realisert/solg dine aksjer og må legge inn et salg i Porteføljen. Se avsnittet "Innlegging av kjøp, salg og andre transaksjoner".

Jeg har lagt inn feil data på et kjøp/salg som jeg la inn i porteføljen, hvordan endrer jeg dette?

Gå til www.netfonds.no velg VERKTØY, deretter KUNDEPORTEFØLJE. Trykk Rediger i menyen til venstre. Her kan du velge å sortere på ticker, eller du kan lete frem transaksjonen du ønsker å endre. Bak transaksjonen du vil endre trykk "Rediger". Legg inn riktige data og trykk Oppdater. Gå til Oversikt for å se resultatet av din oppdaterte portefølje

Jeg har overført penger til/fra Netfonds og ønsker å få frem dette i min portefølje. Hvordan?

Overførsler til/fra Netfonds blir automatisk tatt med i autoporteføljen. For modellporteføljer, eller hvis det skulle mangle kontanttransaksjoner i autoporteføljen, kan de legges inn manuelt, se avsnittet "Innlegging av kjøp, salg og andre transaksjoner".

Jeg har handlet opsjoner som har gått ut, men de ligger fremdeles i porteføljen. Hvordan får jeg dem vekk?

Det må legges inn et salg til pris/kurtasje 0 på datoen de gikk ut. Forklaring på hvordan man legger inn salg manuelt finner du i avsnittet "Innlegging av kjøp, salg og andre transaksjoner".

Påvirkes VPS beholdningen av "kjøp" eller "salg" i autoporteføljen?

VPS-beholdningen din er upåvirket av hva som til enhver tid måtte vises i autoporteføljen. "Kjøp" og "Salg" som legges inn i autoporteføljen av oss eller av kunden er ikke reelle handler som blir utført på børs, men avspeilinger av slike handelstransaksjoner. For å handle aksjer må man gå til handlesiden. Det er kun på denne siden man kan utføre reelle handler.

Trenger jeg oppdatere autoporteføljen selv?

Alle reelle handler som er utført via Netfonds oppdateres automatisk i autoporteføljen når sluttseddel er sendt. Har du gjort en handel hos en annen megler/bank, mottatt aksjer i utbytte eller emisjon eller flyttet aksjer fra en annen konto, må man manuelt legge inn transaksjoene. Se over for mer informasjon om hvordan. Denne porteføljen har til hensikt å vise avkastningen på dine investeringer. Men du står fritt til å redigere porteføljen slik du selv ønsker den.

Jeg ønsker å legge inn flere porteføljer under selve hovedporteføljen. Hvordan?

Hovedporteføljen hos oss kalles Autoportefølje. Denne oppdateres automatisk med de handlene som er utført via Netfonds. Men, man kan godt legge til flere underliggende Porteføljer. Gå til www.netfonds.no velg VERKTØY, deretter KUNDEPORTEFØLJE. Trykk MODELLPORTEFØLJER og legg til din nye portefølje. Dersom du har mer enn en portefølje, vil du på toppen av hver side, under overskriften, se en horisontal meny der du kan bytte mellom porteføljene.

Hvordan legger jeg inn en Splitt eller Spleis?

Ved splitt/spleis legges det automatisk inn splitt-transaksjoner i de berørte autoporteføljene. Disse transaksjonene justerer antall og pris på foregående transaksjoner slik at beregning av avkastning blir riktig. Hvis det skulle bli nødvendig å registrere en splitt manuelt, er det fullt mulig. Se avsnittet "Innlegging av kjøp, salg og andre transaksjoner".

Hvor er reelle Beholdning som finnes hos VPS?

Din reelle beholdningsoversikt finnes under 'For kunder' og menyvalg 'Beholdning'. Denne oversikten gjenspeiler din VPS beholdning.

___

FORKLARING TIL PORTEFØLJENS KOLONNER

 • Selskap: På formatet papir.børs. Dersom du holder musen over et selskap, vil selskapsnavnet dukke frem. Dersom det står stjerner etter tickeren, betyr det at det har kommet nyheter på papiret i dag. Stjernene kan klikkes på for å få frem nyhetene. Børsforkortelsene som brukes er OSE for Oslo Børs, ST for Stockholmsbørsen, CPH for København Fondsbørs , O er Nasdaq, N er NYSE, A er AMEX, og F er Frankfurt. FOND er børsbetegnelsen vi bruker på fondsandeler, mens OMFE og OMSW betegner hhv. norske og svenske opsjoner.
 • Snittpris: Snittpris på kjøp av de (resterende) aksjene i porteføljen. Se over ang. snittprisen i valuta.
 • Inngangsverdi: Snittpris multiplisert med antall aksjer i porteføljen, multiplisert med dagens valutakurs.
 • Kurs: Siste registrerte kurs i papiret. I sanntid dersom du abonnerer på dette.
 • Verdi: Kurs multiplisert med antall aksjer i porteføljen, multiplisert med dagens valutakurs.
 • Kurtasje: Total kurtasje for alle handler i dette papiret.
 • Realisert avkastning: Avkastning realisert ved salg. Dette beregnes etter FIFO-prinsippet, som betyr at de aksjene som kjøpes først er også de aksjene som selges først (First In - First Out)
 • Urealisert avkastning: Dette er gevinsten (tapet) du får ved et salg på dagens kurser (Inngangsverdi - Markedsverdi)
 • Prosentvis avkastning: (Verdi - inngangsverdi - kurtasje) / Inngangsverdi = prosentvis avkastning

Kontantbeholdning legger man inn som man har lyst til. Totalbeholdning er verdien på aksjene pluss kontantbeholdningen. Total avkasting er totalbeholdning minus investeringsbeløpet. Hvis det er realisert avkastning, må hele inngangsverdien tas med. Realisert avkastning fungerer etter FIFO prinsippet (se over!). Går du ut og inn av aksjen, er Inngangsverdien den totale sum av alle kjøp. Det er dessuten en annen formel som gjelder da: (Realisert gevinst - urealisert gevinst - kurtasje) / Inngangsverdi = prosentvis avkastning.

Behøver du mer hjelp, prøv den generelle OBS/FAQ-listen.Porteføljeverktøy og Skattehjelp

 • Kundeporteføljen
  Hver kunde i Netfonds har en Kundeportefølje. Kundeporteføljen inneholder èn Autoportefølje samt et vilkårlig antall Modellporteføljer dersom det er ønskelig.
  Autoporteføljen oppdateres automatisk ved dagens slutt med de handler som er utført hos Netfonds. Data fra Autoporteføljen er utganspunket for RF1059-skjemaet som skal vedlegges selvangivelsen.
  Du kan selv redigere alle transaksjonene både i Autoporteføljen og i Modellporteføljene, og du kan legge inn aksjer eller transaksjoner utført hos en annen.
  Merk! Autoporteføljen er et verktøy og ettersom man har redigeringsmulighet vil den kanskje ikke speile din faktiske beholdning. Din faktiske beholdning hos Netfonds finner du alltid på beholdningssiden.
  Du kan lese mer om Autoporteføljen i et eget avsnitt på vår hjelpeside.

 • Gjesteporteføljen
  Gjesteportefølje kan brukes av alle; også de som ikke er kunde hos Netfonds. Du kan opprette så mange gjesteporteføljer du vil, og dataene du legger inn kan være reelle eller imaginære. Du kan også opprette så mange porteføljer du vil innenfor én gjesteportefølje. Gjesteporteføljeen oppdateres ikke av Netfonds på noen måte, og vi har heller ingen mulighet til å se hva som ligger der, eller hvem som eier hvilken gjesteportefølje. Dette er altså en åpen og anonym tjeneste.
  Registrer en ny gjesteportefølje.
 • Skattehjelp
  Vi tilbyr skattehjelp i forbindelse med selvangivelsen for norske investorer. RISK-tallene fra skatteetaten pleier å være klare hvert år fra slutten av februar. Kort tid etter at disse foreligger, vil vi kunne lage forslag til RF-1059 basert på handelsdata i autoporteføljen. Her kan du lese mer om skattehjelp>>

Om Netfonds |  Personvern |  Utforming  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
torsdag 21/03-2019 10:37:16