Produkter

topp

Verdipapirhandel

- Ha full kontroll over dine investeringer

Hva er et verdipapir?

Et verdipapir er bevis på et eierforhold, og omfatter blant annet aksjer, valuta, derivater, opsjoner, obligasjoner og warrants.

Aksjer
En aksje er en andel av et aksjeselskap. Når du kjøper aksjer, blir du medeier i selskapet.

Derivater
Et derivat er et verdipapir som er avledet av et annet verdipapir. Et eksempel er en opsjon på en aksje der avkastningen på opsjonen er knyttet til avkastning på aksjen.

Opsjoner
En opsjon er en rett, men ikke en plikt til å kjøpe eller selge noe til en fastsatt pris innen eller på et bestemt tidspunkt. Les om opsjonshandel her.

Obligasjoner
En obligasjon er et gjeldsbrev der innehaveren har rett på en fastsatt rente (kupongrente) over en bestemt periode.

Warrants
Les om warrants her

Handle verdipapirer

Fondshandel

- Enkel, trygg og tilgjengelig sparing

Hva er et fond?

Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Verdipapirfondet er en egen juridisk enhet som eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap med konsesjon fra myndighetene.

Hvorfor spare i fond hos Netfonds?

Enkelt
I et verdipapirfond vil en profesjonell forvalter velge hvilke verdipapirer som skal inngå.

Trygt
Forbrukerbeskyttelsen i verdipapirfond er meget god pga lovregulering og kontroll.

Tilgjengelig
Verdipapirfond er åpne for alle. Som andelseier har man rett til når som helst å innløse sine andeler i kontanter til en kurs som gjenspeiler markedsvedi på fondets eiendeler.

Fondsmarkedet kan lett virke uoversiktlig og det kan være vanskelig å orientere seg. Derfor har vi samlet noen utvalgte fond på våre sider, og sørget for at det er enkelt å sammenligne disse og finne frem til det fondet som passer deg best.

Invester i fond

Ulike typer fond

Aksjefond
investerer minimum 80 prosent av kapitalen i aksjemarkedet.

Pengemarkedsfond
investerer kun i pengemarkedsinstrumenter, som er rentepapirer med kort rentebindingstid (under ett år).

Obligasjonsfond
investerer i rentepapirer med lengre rentebindingstid enn ett år.

Kombinasjonsfond
investerer i både aksjemarkedet og rentepapirer.

Andre fond
Disse fondene kan ha investert i derivater og kan ha tatt opp lån. Risikoen i slike fond kan være høy.

Indeksfond - passiv forvaltning
Forvalterne av indeksfond forsøker å kopiere aksjeindekser. Tankegangen bak dette er at det er tvilsomt om noen over tid er i stand til å gjøre det bedre enn markedet generelt, og så mye bedre at det dekker merkostnadene ved å finne vinneraksjene. I indeksfond har man fjernet muligheten for dårlige vurderinger fra forvaltere. Ettersom kapitalen forvaltes passivt, er kostbare finansanalyser unødvendige. Fondene handler bare aksjer når sammensetningen av indeksene endres og betaler som oftest svært beskjedne beløp i kurtasjekostnader. Lave transaksjonskostnader og lave forvaltningshonorarer gjør indeksfond svært attraktive for andelseierne.

Exchange Traded Funds (ETF) - børsnoterte fond
Slike fond kan kjøpes og selges som en vanlig aksje gjennom hele børsdagen. De fleste børsnoterte indeksfond representerer en portefølje av aksjer som er ment å følge en bestemt bransjeindeks, internasjonale indeksfond, eller bredere indeksfond. Kostnadene ved kjøp av slike fond er som ved aksjehandel.

Utenlandske fond
Det er mulig å investere i utenlandske fond fra Norge gjennom Netfonds. Mange utenlandske fondsforvaltere har registrert sine fond hos Finanstilsynet og disse kan tegnes på lik linje med fond forvaltet av norske fondsforvaltere.

Valg av fond

Valg av fond avhenger blant annet av noen viktige forhold:

Hvor lenge regner du med at pengene skal stå i fondet?
Jo lenger pengene kan stå i fondet, jo større aksjerisiko kan man ta.

Hvor store verdisvingninger kan du leve med mens du sparer?
Jo større verdisvingninger man kan leve med, desto større aksjerisiko kan man ta.

Hvilke forvaltere har det gjort bra tidligere?
Det er tryggere å kjøpe fondsandeler fra forvaltere som har bevist at de er dyktige.

Risiko

Risiko i fondsmarkedet
Risiko blir i fondsmarkedet ofte sett på som sannsynligheten (faren) for at du som investor taper penger på dine investeringer. Risiko oppgis ofte som en tallverdi som indikerer hvor mye risiko et verdipapirfond har i forhold til et marked/indeks. Den mest vanlige indikatoren på graden av risiko er «standardavvik» - jo høyere standardavviket er, desto større risiko.

Slår ut begge veier
Jo høyere risiko, jo høyere avkastning kan du få på pengene dine, men det er også en større fare for at du kan tape penger.

Tape alt?
Det er teoretisk sett mulig å tape alle pengene når du investerer i fond ettersom investeringene innebærer en viss risiko, men sannsynligheten er mikroskopisk. Skal det skje, må alle de verdipapirene som fondet eier bli verdiløse. Lov om verdipapirfond og tilhørende forskrifter regulerer hvordan fondene skal spre sine investeringer på flere verdipapirer.

Avgifter og provisjon

Ingen gebyrer til Netfonds
Netfonds tar ikke gebyr når du kjøper/selger andeler i fond.

Gebyrer tilknyttet det enkelte fond
De fleste fond krever et årlig forvaltningshonorar. Noen fond tar tegningsgebyr og salgsgebyr. Det finnes både dyre og billige fond, og kostnadene kan ha stor innvirkning på verdien av dine fondsandeler. Før du investerer er det derfor viktig å vurdere hvor mye et fond koster i provisjoner og avgifter og om fondet er verdt prisen. Netfonds viser hvilke gebyrer som belastes i hvert enkelt fond.

Forvaltningsprovisjon
Forvaltningsprovisjon blir beregnet daglig, og som hovedregel i form av en prosentvis andel (1/365 del av fondets årlige forvaltningshonorar) av det beløp fondet har til forvaltning den aktuelle dagen. Forvaltningshonoraret oppgis som et kronebeløp som føres inn i regnskapet til fondet som skyldig forvaltningshonorar. Den netto andelsverdi som beregnes av forvaltningsselskapet er allerede fratrukket forvaltningshonorar. Antall andeler du tegner forblir uendret. Det er verdien på andelene som korrigeres for forvaltningshonorar.

Kjøp og salg av fond hos Netfonds

Hvor kan jeg se min fondsbeholdning?
Din beholdning av fond kan du finne på beholdningssiden når du logger deg inn hos Netfonds.

Hvordan kjøper/selger jeg fond hos Netfonds?
Når du har bestemt deg for hvilket fond du ønsker å kjøpe/selge, trykker du på det aktuelle fondet. I ordreskjemaet oppgis handelsbeløp ved kjøp eller hvor mange andeler som skal selges.

Innløsing av andeler
Ved innløsning av andeler vil fondsforvaltningsselskapet innløse dine andeler til den første innløsningskursen som settes etter at de har mottatt innløsningsordren (gitt at ordren ble mottatt innen angitt tidsfrist). Oppgjøret for de innløste andelene blir normalt utbetalt til din Netfonds-konto innen to virkedager etter at ordren er effektuert.

Hvordan får jeg bekreftet at mitt kjøp/salg er gjennomført?
Du får sluttseddel fra Netfonds.

Angående eldre eller overførte beholdninger
Tidligere ble fondsandelene registrert på din private VPS-konto. Dersom du har fondsandeler kjøpt gjennom Netfonds før 1. november 2009, eller på annen måte har overført fondshandeler til din VPS-konto, vil disse beholdningene vises separat på beholdningssiden. Ved salg av slike beholdninger vil oppgjøret bli utbetalt direkte fra forvalter til din bankkonto (altså ikke din Netfonds-konto). Endringsmeldning sendes fra forvalter etter gjennomført salg. Denne melding sendes normalt ut per post. Når den sendes ut er forskjellig fra forvalter til forvalter, men generelt bruker den å nå kunden ca. 1 uke etter at transaksjonen ble effektuert.

Invester i fond

Aksjesparekonto

- Fleksibel konto med gunstige skatteregler og rapportering

Overgangsordning
Som en overgangsordning vil det i en begrenset periode (ut 2018) være mulig å overføre eksisterende beholdning av aksjer og fond inn til kontoen uten at dette utløser gevinstbeskatning.

Samle alle dine aksjer og fond hos Netfonds
I overgangsperioden vil du kunne samle alle dine aksjer og fond hos netfonds uten å utløse gevinstbeskatning.

Aksjer og aksjefond
Ordningen gjelder kun for aksjer og aksjefond. Fond må ha en aksjeandel på minst 80% for å omfattes av ordningen. Det betyr at kombinasjonsfond, rentefond, obligasjoner og liknende rentepapirer må holdes utenfor. Kun børsnoterte aksjer, ETF'er og fond registrert i EØS-området vil bli mulig å ha på kontoen.

Utsatt beskatning
Gevinst fra kjøp og salg av aksjer og fond på en ASK vil ikke bli beskattet underveis, kun når man tar gevinsten ut fra kontoen. Fradrag for tap vil likeledes bli motregnet mot gevinst innenfor kontoen. Kapital du plasserer inn på kontoen kan tas ut igjen (med tillegg for skjermingsfradrag) uten å utløse skatt. Først når totalt innskudd og skjermingsgrunnlag er tatt ut, vil eventuelle ytterligere uttak komme til beskatning. Du oppnår skattemessig skjermingsfradrag på innskutt beløp. Skjermingsgrunnlaget fastsettes til det laveste innskudd på kontoen i løpet av inntektsåret, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Dette betyr at få og store innskudd er skattemessig mer gunstig enn mange små. Utbytte for aksjer eller fond du har liggende på kontoen vil bli beskattet årlig. Det er mulig å ha kontanter på kontoen. Myndighetene har besluttet at du ikke kan få rente på innskudd. ASK-kontoer som skal overføres mellom tilbydere må overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å flytte deler av beholdningen.

Gebyrer
Gebyrer tilknyttet ASK vil du finne i prislisten. Se også oversikten over våre kontotyper.

Skatterapportering
Netfonds vil utføre skatterapportering for ASK for deg.

Belåning
Du kan ha belåning med sikkerhet i ASK. Les mer om belåning her.

Hvem kan opprette ASK?
Privatpersoner kan opprette ASK hos Netfonds.
Merk at selskaper ikke kan opprette en ASK.

Åpne konto

Individuell pensjonssparing

- En ny løsning for pensjonssparing som gir deg skattefordeler

Det forventes at IPS vil lanseres i løpet av 2019.

Pensjonskalkulator

Vil være tilgjengelig ved lansering.

Aksjer

Den første IPS-løsningen som tilbys hos Netfonds består av 100% aksjer.

Skattefordeler

Med IPS hos Netfonds kan du spare inntil 40 000 kr pr år og få inntil 9 600 kr i skattefradrag (24 % i 2017).
I tilegg er det ingen formueskatt for sparesaldo på din IPS-konto.

Hvem kan opprette IPS?

I første omgang vil alle IPS-kontoer hos Netfonds bestå av 100% aksjer. Av den grunn er IPS på nåværende tidspunkt kun tilgjengelig for langsiktige investorer som kjenner til risikoen ved sparing i aksjer og fond.

IPS er kun tilgjengelig for privatpersoner. For å opprette IPS-konto må du være mellom 18 og 60 år.

Hvorfor spare til pensjon i verdipapirer?

Langsiktighet. Sparing i verdipapirer må ses over en lengre tidsperiode for å gi et rettferdig bilde av potensialet. I et kort perspektiv kan kursvariasjonene være store, og man må være klar over at det foreligger en risiko for tap. Siden en IPS-konto kun kan benyttes til langsiktig sparing, trenger ikke dette å medføre ulemper - derimot er det stor sansynlighet for å oppnå høyere genvinst over tid enn ved andre sparemåter.

Verdiskapning. En langsiktig investor som sparer til pensjon vil legge vekt på å være eksponert mot verdiskapende virksomheter. Historisk har sparing i verdipapirer gitt en bedre avkastning enn banksparing og andre rentebærende alternativer. Fra 2006 til 2014 steg børsnoterte aksjer nær 500 prosent og ga en årlig gjennomsnittavkastning på nær ti prosent (kilde Oslo Børs - Aksjer for alle).

Bindingstid

Sparebeløpet på din IPS-konto er bundet til du blir 62 år. Beløpet må utbetales over en periode på minimum 10 år, og til din alder er minimum 80 år.

Gjenværende pensjonskapital

Gjenværende pensjonskapital tilfaller de etterlatte ved død.

Fri flytterett

Dersom du har IPS-konto hos en annen tilbyder, skal du ha rett til å overføre din sparesaldo til IPS hos Netfonds.

Regulatorisk

Les høringsnotat og mer info på departementets nettside.

Aktiv forvaltning

NetfondsXtra - porteføljer forvaltet av Roger Berntsen

Viktig informasjon

Tjenesten aktiv forvaltning kommer ikke til å bli videreført hos Nordnet.

Detaljert informasjon om dette er utsendt på e-post til gjeldende kunder.
Fra og med 10.5.2019 vil det ikke lenger være mulig å inngå avtale om aktiv forvaltning.

Med vennlig hilsen
Roger Berntsen

Introduksjon

Det er en glede for oss å forvalte NetfondsXtra - fordi det gir oss gode langsiktige forventninger som overskygger risikoen for kortsiktige svingninger og tilbakegang. Våre investeringsbeslutninger er ofte komplekse og tidkrevende. Når vi foretar investeringer eller gjør større endringer i porteføljene, har vi vanligvis brukt mellom ett og to år på dette. Dette gjør at porteføljene ikke endres så ofte. Alle beslutninger som tas er på grunnlag av vår kunnskap om fundamental verdisetting, selskapsledelse og lange trender (megatrender). Vi ser på denne kunnskapen som den nest viktigste faktoren for porteføljenes langsiktige utvikling. Den aller viktigste faktoren for porteføljenes utvikling er vår evne til å holde forvaltningskostnadene ekstremt lave. Lave kostnader og gebyrer er, og vil alltid være, det viktigste i vår virksomhet.

Porteføljer

Netfonds tilbyr aktiv forvaltning i tre ulike porteføljer som passer for langsiktige investorer:

NetfondsXtra Norge Bred

NetfondsXtra Norge Spisset

NetfondsXtra Skandinavia Spisset

Strukturering
Porteføljene er strukturert som et aktivt forvaltningsprodukt, og ikke et ordinært aksjefond, fordi dette er den mest kostnadseffektive, fleksible og transparente måten å forvalte.

Rapport
Siste rapport kan du finne her.

Det er ikke lenger mulig å inngå avtale om aktiv forvaltning.

Kapitalforsikring

- Sparekonto med et lite element av forsikring

Kapitalforsikringskonto hos Netfonds inneholder kun et lite element av dødsrisikoforsikring: 101% av sparebeløpet utbetales til de etterlatte ved dødsfall. Kapitalforsikring dekker ikke ditt forsikringsbehov, men er en spareform.

Netfonds Livsforsikring AS
Kapitalforsikringskonto tilbys av Netfonds Livsforsikring AS.

Utsatt gevinstbeskatning
Gevinstbeskatning skjer først når penger tas ut av kontoen.

Regnskap
Netfonds gjør alt ligningsarbeide og fører regnskap for kontoen.

Forvaltning
Den enkelte kontoeier forvalter selv sin kapital og bærer risikoen for investeringene.

Aksjer og fond
Kapitalforsikringskonto hos Netfonds kan benyttes til plassering og handel i aksjer og fond.

Shorting
Short-salg er ikke mulig med denne kontotypen.

Risiko
Se vårt informasjonsskriv om risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter.

Ingen bindingstid
Det er ingen bindingstid eller uttaksbegrensninger tilknyttet din kapitalforsikringskonto.

Kildeskatt
Kildeskatt på utbytte blir automatisk trukket for enkelte utenlandske selskaper.
Kildeskatten blir ikke automatisk refundert, men det kan være mulig å kreve kredittfradrag (RF-1147).
Ta kontakt med skatteetaten for spørsmål vedrørende kildeskatt og kredittfradrag.

Avvikling og uttak
Ved avvikling eller uttak fra kontoen vil avkastningen på innskutt beløp bli beskattet med aktuell sats, evt gis fradrag ved tap.
Skatt beregnes ved hvert uttak fra konto relativt til innskutt beløp og porteføljeverdi.
Oversikt over beregnet skatt finner man under uttakshistorikk.
Netfonds vil beregne hvilken uttaksskatt som vil påløpe, men du er selv ansvarlig for å betale.
Kontoen formuebeskattes på vanlig måte (uten verdsettelsesrabatt), skattemessig skjermingsfradrag bortfaller.
Innestående verdier på den enkeltes konto eies formelt av Netfonds Livsforsikring AS, men kunden har rett til verdien.

Kostnader

Ingen tegningsgebyrer

Årlig administrasjonsgebyr på 0,2% av sparebeløpet (10 kr per 10 000 kr)

Risikopremie påløper med ca 0,0036%* pr år (0,36 kr per 10 000 kr) i sparebeløp, og gir 1% ekstrautbetaling ved død (*Risikopremien kan variere noe basert på alder og kjønn).

Verdipapirhandel belastes med kurtasje. Se vår prisliste.

Kostnadene trekkes fra innbetalt sparebeløp.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Ved investering i fond vil forvaltningskostnader hos de ulike fondsforvalterne komme i tillegg. Forvaltningskostnadene trekkes fra i det enkelte fonds kapital. Se hvert enkelt fond for informasjon.

Ved valg av pensjonsleverandør er det viktig å merke seg hvilke administrasjonskostnader som påløper for kontohold. Der kostnadene er høye vil dette medføre lavere forventet avkastning. På lang sikt kan slike kostnader utgjøre betydelige forskjeller. Netfonds Livsforsikring tilbyr en Kapitalforsikringskonto med lave administrasjonskostnader, da kontoen er basert på automatiserte og selvbetjente løsninger.

Åpne konto