Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 24. april  

07/06-2017 13:18:04: (SDET.ST) SensoDetect: Sensodetect - SensoDetects teknologi används för forskning inom Autism för barn och ungdomar

Efter en avslutad öppen studie där hjärnstamsavvikelser identifierats för barn och ungdomar med autism (autismspektrumtillstånd), går nu forskarteamet på BUP i Eslöv vidare med en blindstudie för att säkerställa att de funna avvikelserna är kopplade till autism. 150 patienter som söker till BUP i Eslöv oberoende av orsak, kommer att delta i studien som beräknas avslutas våren 2018. SensoDetects teknologi används i båda studierna.

"Bedömningsprocessen för autism är idag lång och krävande. Den kliniska bedömaren har skattningsskalor, intervjuer och observationer till sin hjälp men objektiva/diagnostiska test saknas idag och efterfrågas. SensoDetects teknologi möjliggör förbättringar inom detta område" säger Magnus Lindvall, Överläkare och Docent, vid institutionen för klinisk vetenskap inom Barn- och ungdomspsykiatrin

"Andelen barn som uppger att de har haft minst två besvär, psykiska och/eller somatiska, mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna ökar, särskilt bland de äldre barnen. Mer än varannan flicka och var tredje pojke som är 15 år uppgav denna typ av besvär. (Utdrag ur överenskommelsen mellan staten och SKL den 15 december 2016 rörande psykisk hälsa)

Det är därför av vikt att hitta nya lösningar som kan bidra till en effektivare vård och där teknik kan öka effektiviteten utan att negativt påverka personalens belastning och fokus. Sensodetect bidrar med en effektiv mätmetod som ger ett snabbt svar på eventuella typiska avvikelser i hjärnstammen genom ett så kallat hjärnstamsaudiogram.

 

"Vi har förväntningar på att denna studie bekräftar värdet av vår teknologi som i detta fall kan vara till hjälp för barn och ungdomar och vår målsättning är att vår metod skall kunna hjälpa till att korta köerna och att barn och ungdomar snabbare får den hjälp de behöver.", säger VD Johan Olson, Sensodetect.


Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

 

Magnus Lindvall

Överläkare och Docent vid institutionen för klinisk vetenskap inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Telefon 046-174435

e-post: magnus.lindvall@skane.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017.

 

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Ekstern link: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=84352
Ekstern link: https://press.aktietorget.se/Sensodetect(publ)/84352/684922.pdf

Nyheten er levert av Aktietorget.