Denne siden fornyes snart!

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 19. oktober 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

03/01-2018 15:38:01: (RTX.CPH) RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2018RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2018


Selskabsmeddelelse                      

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 3. januar 2018

Selskabsmeddelelse nr. 01/2018

Antal sider: 4

 

 

 

RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2018

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX.s ordinære generalforsamling, som afholdes torsdag den 25. januar 2018 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen

RTX A/S

Peter Røpke                                                                

CEO

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Peter Røpke, CEO, tlf. 96 32 23 00

RTX.s hjemmeside: www.rtx.dkOrdinær generalforsamling

afholdes torsdag den 25. januar 2018 kl. 15.00

på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1.    Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2.    Fremlæggelse af revideret årsrapport 2016/17 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

        Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

3.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at der udbetales DKK 2,00 per aktie i udbytte for regnskabsåret 2016/17. 

4.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

        Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Thostrup, Jesper Mailind, Jens Hansen, Christian Engsted og

Lars Tofft.

5.    Valg af revisorer.

        Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefalinger genvalg af selskabets nuværende revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke omfattet af nogen aftale med tredjepart, der begrænser generalforsamlingens frihed ved valg af revisor eller revisionsfirma.

6.    Forslag fra bestyrelsen.

6.1  Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 1.000.000 fra DKK 45.714.190 til DKK 44.714.190 ved annullering af 200.000 egne aktier, som selskabet har opkøbt som led i sit aktietilbagekøbsprogram. Som en konsekvens af dette forelår bestyrelsen, at vedtægternes punkt 4.1 ændres til følgende:

        .Selskabets aktiekapital udgør DKK 44.714.190 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf..

6.2  Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i perioden frem til den 24. januar 2023 bemyndiges til løbende at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi på DKK 4.400.000 (svarende til cirka 10% af aktiekapitalen på bemyndigelsestidspunktet). Selskabets beholdning af egne aktier må efter opkøbene ikke overstige 10% af den til enhver tid værende aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på Nasdaq Copenhagen.

6.3 Bestyrelsen foreslår at ændre sprog for aflæggelse af regnskab fra dansk til engelsk. Der vil således ikke blive aflagt regnskab på dansk, men et resume på dansk vil blive offentliggjort samtidig med den fulde version på engelsk. Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at indsætte følgende som et nyt punkt 15.2 i selskabets vedtægter:

        "Selskabets årsrapporter og delårsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk."

6.4 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes punkt 14.1 (selskabets tegningsregel) ændres til følgende: "Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.".

6.5 Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmose bemyndiges til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne og selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

7.    Eventuelt.

Selskabskapital

Selskabskapitalen er på DKK 45.714.190 og består kun af én aktieklasse. Selskabskapitalen er fordelt på aktier à DKK 5. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme.

Dagsorden og dokumenter

Indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil senest onsdag den 3. januar 2018 være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.rtx.dk samt tillige blive udsendt til de aktionærer, der har fremsat begæring herom. De for generalforsamlingen nødvendige oplysninger og dokumenter vil ligeledes fra samme dato være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk.

Vedtagelseskrav

For vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 6.1 og punkt 6.4 kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.3. Såfremt mindre end 2/3 af den stemmeberettigede kapital er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal som kræves ifølge selskabsloven, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.4.

For vedtagelse af dagsordenens øvrige punkter kræves alene simpel majoritet, jf. vedtægternes punkt 10.2.Aktionærernes ret til at give møde og afgive stemme på generalforsamlingen

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen, som er torsdag den 18. januar 2018. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 19. januar 2018 har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. Adgangskort udstedes til den, som ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91 senest fredag den 19. januar 2018 kl. 23.59. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på VP Investor Services A/S. hjemmeside www.vp.dk/gf eller RTX.s hjemmeside www.rtx.dk/investor senest fredag den 19. januar 2018 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Afgivelse af fuldmagt kan ske ved fremsendelse af fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S eller til RTX A/S via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, att. .Investor Relations., Strømmen 6, 9400 Nørresundby. Fuldmagten skal være RTX A/S eller VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 19. januar 2018 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Brevstemmer skal fremsendes til RTX A/S via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, att. .Investor Relations., Strømmen 6, 9400 Nørresundby, og skal være RTX A/S i hænde senest onsdag den 24. januar 2018 kl. 23.59.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan forud for generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, att. .Investor Relations., Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Nørresundby, den 3. januar 2018

Bestyrelsen

RTX A/S

 

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/d38cd7b4-83b8-4ef5-a003-4e65be92d775


Nyheten er levert av GlobeNewswire.

Utforming  |  Personvern  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
fredag 19/10-2018 07:04:18