Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 16. februar  

26/02-2018 16:23:44: (HAVI, HAVI06, HAVI 07, HAVI04, HAVI08 PRO) Havila Shipping ASA: Regnskap for fjerde kvartal 2017

Havila Shipping ASA: Regnskap for fjerde kvartal 2017

 

Sammendrag

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 7,6 million i 4. kvartal 2017, mot NOK 102,9 million i 4. kvartal 2016.
Totale inntekter var NOK 139,0 million i 4. kvartal 2017, mot NOK 245,2 million i 4. kvartal 2016.
Rederiet hadde pr 31.12.17 23 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav ett for ekstern eier. De siste to av Posh-fartøyene ble solgt i november 2017. Joint Venture selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore er under avvikling.
Konsernet hadde 8 fartøy i opplag ved utgangen av 2017 herav 3 AHTS og 5 PSV. I tilegg blir et Subsea fartøy markedsført for nye oppdrag. 3 av PSV-ene i opplag er definert utenfor kjernevirksomheten og markedsføres for salg.
Flåteutnyttelsen i 4. kvartal 2017 var på 72 % eksklusive fartøy i opplag.
  
 

Resultat 4 kvartal 2017

 · Totale inntekter var NOK 139,0 million (NOK 245,2 million).
 · Totale driftskostnader var på NOK 131,3 million (NOK 142,3 million).
 · Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 7,6 million (NOK 102,9 million).
 · Avskrivninger var NOK 77,9 million (NOK 77,7 million).
 · Netto finansposter var NOK -73,7 million (NOK -153,8 million), hvorav urealisert agio gevinst var NOK 8,8 million (urealisert agio tap NOK- 67,1 million).
 · Resultat før skatt ble NOK -143,0 million (NOK -1 084,3 million).
 

Resultat 2017

 · Totale inntekter var NOK 594,8 million (NOK 1 093,7 million).
 · Totale driftskostnader var på NOK 516,5 million (NOK 619,1 million).
 · Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 78,4 million (NOK 474,7 million).
 · Avskrivninger var NOK 327,7 million (NOK 320,2 million).
 · Netto finansposter var NOK 684,8 million hvorav innløsning av gjeld til underkurs var på NOK 887,7 million. Eksklusiv restrukturering var netto finansposter NOK - 202,9 million (NOK -368,0 million), og urealisert agio gevinst var NOK 74,6 million (urealisert agio gevinst NOK 22,2 million).
 · Resultat før skatt ble NOK 442,6 million (NOK -1 196,1 million).
 

Balanse og likviditet pr 31.12.17

 Bokført verdi på flåten er NOK 4 216,6 million. Bokført egenkapital pr. aksje er NOK 0,24.
 Sum omløpsmidler var NOK 545,5 million pr. 31.12.17, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 249,2 million (herav NOK 10,7 million bundne). Pr. 31.12.16 var sum omløpsmidler NOK 840,1 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 554,5 million (hvorav NOK 10,5 million bundne).
 Netto kontantstrøm fra drift pr. 31.12.17 var NOK -228,3 million (NOK 411,8 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK 68,8 million (NOK -9,5 million). Opptak av konvertible aksjonærlån, netto emisjon, tilbakebetaling av lån og betaling av avdrag utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -149,1 million (NOK -45,3 million).
 Total rentebærende gjeld pr. 31.12.17 er NOK 4 120,0 million. Av rentebærende gjeld er 17,9 % USD lån, mens resterende lån er nominert i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld etter gjennomført restrukturering, bortsett fra første års avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.
 

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale +47 909 87 706

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Q4HAVILA2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire
Nyheten er levert av GlobeNewswire.