Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 24. mars  

16/05-2018 08:30:00: (TRANS.ST) Transtema Group AB - Kvartalsrapport 1 januari till 31 mars 2017

Bifogat finner ni kvartalsrapport 1 2018 för Transtema Group AB.

FÖRSTA KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättningen uppgick till 176,9 Mkr (105,5 Mkr) vilket motsvarar en ökning på 68 %. Rullande tolv månader passerades miljarden.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,2 Mkr (5,2 Mkr), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 0,1 % (5,0 %). Det svaga resultatet förklaras främst av en ovanligt sträng vinter samt projektstopp initierat av en av Transtemas största kunder.
· Rörelseresultatet uppgick till -5,2 Mkr (2,6 Mkr).
· Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -5,2 Mkr (1,5 Mkr) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -0,24 kr/aktie (0,08 kr/aktie).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,2 Mkr (8,3 Mkr), främst förklarat av längre betalningstider hos en av Transtemas största kunder, och den svagare resultatutvecklingen på grund av den stränga vintern.

Göteborg, 16 maj 2018
Transtema Group AB

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Transtema Group skall offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande
den 16 maj 2018.

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Ekstern link: http://news.cision.com/se/transtema/r/transtema-group-ab---kvartalsrapport-1-januari-till-31-mars-2017,c2521764
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/12363/2521764/842040.pdf

Nyheten er levert av Cision.