Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 17. januar  

30/05-2018 14:00:33: (HAVI, HAVI06, HAVI 07, HAVI04, HAVI08 PRO) Havila Shipping ASA: Regnskap for første kvartal 2018

Havila Shipping ASA: Regnskap for første kvartal 2018Sammendrag

·         Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 18,1 million i 1. kvartal 2018, mot NOK 21,2 million i 1. kvartal 2017.

·         Totale inntekter var NOK 124,7 million i 1. kvartal 2018, mot NOK 139,9 million i 1. kvartal 2017.

·         Rederiet hadde pr 31.03.18 23 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav tre for eksterne eiere.

·         Konsernet hadde 6 fartøy i opplag ved utgangen av 1. kvartal herav 3 AHTS og 3 PSV. To av PSV-ene tas ut av opplag i 2. kvartal. Ett subsea fartøy har hatt korte kontrakter i løpet av kvartalet.

·         To PSV-er definert utenfor kjernevirksomhet ble solgt i mars 2018, og en gjenstår å selge.

·         Flåteutnyttelsen i 1. kvartal 2018 var på 79 % eksklusive fartøy i opplag.

 

Resultat for 1. kvartal 2018

·         Totale inntekter var NOK 124,7 million (NOK 139,9 million).

·         Totale driftskostnader var på NOK 106,6 million (NOK 118,7 million).

·         Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 18,1 million (NOK 21,2 million).

·         Avskrivninger var NOK 89,9 million (NOK 83,3 million).

·         Netto finansposter var NOK -5,6 million (NOK 1 131,1 million hvorav innløsing av gjeld til underkurs utgjør MNOK 1,2), hvorav urealisert agio gevinst var NOK 39,4 million (urealisert agio gevinst NOK 8,3 million).

·         Resultat før skatt ble NOK -80,4 million (NOK 1 069,4 million).

 

Balanse og likviditet pr 31.03.18

Bokført verdi på flåten er NOK 4 217,9 million.
Sum omløpsmidler var NOK 418,2 million pr. 31.03.18, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 196,6 million (herav NOK 5,8 million bundne).
Pr. 31.03.17 var sum omløpsmidler NOK 763,4 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 448,3 million (hvorav NOK 5,5 million bundne).
Netto kontantstrøm fra drift var i første kvartal NOK -31,6 million (NOK 89,9 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK 6,7 million (NOK -9,4 million).
Opptak av konvertible aksjonærlån, netto emisjon, tilbakebetaling av lån og betaling av avdrag utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -30,9 million (NOK -4,0 million).
Total rentebærende gjeld pr. 31.03.18 er NOK 4 050,0 million. Av rentebærende gjeld er 17,6 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra første års avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.
 

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale +47 909 87 706

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Q12018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire
Nyheten er levert av GlobeNewswire.