Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. februar  

12/07-2018 08:15:00: (AZA.ST) Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2017

· Kundtillväxten var fortsatt god med 23 300 (27 900) nya kunder, trots avvaktande marknadsläge
· Nettoinflödet under kvartalet var 4 840 (8 710) MSEK. Andelen nettoinflöde från befintliga kunder minskade
· Rörelseintäkterna ökade med 4 procent, främst till följd av högre fondvolymer och därmed ökade fondprovisioner. Courtageintäkterna minskade på grund av lägre omsättning
· Rörelsekostnaderna ökade med 17 procent. Kostnadsökningen är en följd av utökad utvecklingskapacitet för fortsatt tillväxt, där en större del än planerat gått till regelverksimplementeringar under våren. Kostnadsökningen under andra kvartalet var enligt plan
· Kostnadsökningen för 2018 kommer att uppgå till närmare 11 procent jämfört med tidigare uppskattning om 8-10 procent. Beslutet har tagits att rekrytera 20 nya medarbetare inom innovation och utveckling under hösten, för att ytterligare öka kapaciteten i utvecklingsteamen. Den långsiktiga planen för de årliga kostnadsökningarna på 8-10 procent ligger fast
· Resultatet efter skatt uppgick till 79 MSEK, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med föregående år
· Efter kvartalets utgång har Skatteverket meddelat att de ämnar påföra Avanza Pension retroaktiv skatt för 2016. Om motsvarande görs för 2017 och 2018 uppskattas skattekostnaden uppgå till sammanlagt 5 MSEK. Avanza kommer att ta ställning till en eventuell överklagan

· För fjärde året utsågs Avanza till bäst på service inom finansiella tjänster i Service Scores mätning
· Avanza Corporate Finance utsågs till "Bästa rådgivare i kategorin kvalitet i klassen småbolag" enligt SvD Börsplus IPO-guide
· Hållbarhetsaspekter implementerades i Avanzas egna fonder

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza

"På Avanza drivs vi av att vi fortfarande har mycket ogjort på sparmarknaden. Även om kostnadskontroll är strategiskt viktigt för Avanza får det inte begränsa vår utveckling. Förändringen i branschen går allt snabbare och efter mitt första halvår som VD är min uppfattning att vi behöver öka kapaciteten för att i snabbare takt kunna leverera på våra ambitioner."

Kv-2 Kv-1  förändr Kv-2  förändr jan jan  förändr
-jun -jun
2018 2018 % 2017 % 2018 2017 %
Rörelsens 244 271 -10 234 4 515 478 8
intäkter, MSEK
Rörelsens -153 -152 1 -131 17 -305 -255 20
kostnader, MSEK
Rörelseresultat, 90 120 -25 103 -13 209 224 -6
MSEK
Resultat efter 79 104 -24 89 -11 183 192 -5
skatt, MSEK
Resultat per 2,64 3,45 -24 2,97 -11 6,10 6,43 -5
aktie, SEK
Rörelsemarginal, 37 44 -7 44 -7 41 47 -6
%

Nettoinflöde, 4 840 7 960 -39 8 710 -44 12 17 -26
MSEK 800 300

Nykundsinflöde 23 42 -45 27 -16 65 66 -1
(netto), st 300 400 900 700 200
Sparkapital vid  307  288 6  270 14  307  270 14
periodens slut, 100 700 300 100 300
MSEK

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.15 (CEST).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 750 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Ekstern link: http://news.cision.com/se/avanza/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c2573675
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/350/2573675/877075.pdf

Nyheten er levert av Cision.