Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 24. april  

29/11-2018 16:30:00: (HAVI, HAVI08-PRO, HAVI06, HAVI-07, HAVI04) Havila Shipping ASA: Regnskap for tredje kvartal 2018Havila Shipping ASA: Regnskap for tredje kvartal 2018

Sammendrag

 • Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 45,8 million i 3. kvartal 2018, mot NOK 39,0 million i 3. kvartal 2017.
 • Totale inntekter var NOK 167,7 million i 3. kvartal 2018, mot NOK 176,7 million i 3. kvartal 2017.
 • Rederiet hadde pr. 30.09.18 23 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.
 • Konsernet hadde tre AHTS fartøy i opplag ved utgangen av 3. kvartal 2018.
 • Av de tre PSV-ene som var definert utenfor kjernevirksomhet ble to solgt i mars 2018, og en i august 2018.
 • Flåteutnyttelsen i 3. kvartal 2018 var på 90 % eksklusiv fartøy i opplag.

Resultat for 3. kvartal 2018 

 • Totale inntekter var NOK 167,7 million (NOK 176,7 million).
 • Totale driftskostnader var på NOK 121,9 million (NOK 137,7 million).
 • Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 45,8 million (NOK 39,0 million).
 • Avskrivninger var NOK 93,7 million (NOK 83,3 million).
 • Netto finansposter var NOK -42,1 million (NOK -14,0 million), hvorav urealisert agio tap var NOK -3,2 million (urealisert agio gevinst NOK 24,4 million).
 • Resultat før skatt ble NOK -91,8 million (NOK -56,8 million).

Resultat hittil i år 2018 

 • Totale inntekter var NOK 447,5 million (NOK 455,9 million).
 • Totale driftskostnader var på NOK 339,8 million (NOK 385,2 million).
 • Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 107,7 million (NOK 70,7 million).
 • Avskrivninger var NOK 275,3 million (NOK 249,8 million).
 • Netto finansposter var NOK -131,4 million (NOK 1 080,8 million) hvorav urealisert agio tap var NOK 0,5 million (urealisert agiogevinst NOK 65,8 million).
 • Resultat før skatt ble NOK -305,4 million (NOK 906,5 million).

Balanse og likviditet pr 30.09.18

 • Bokført verdi på flåten er NOK 3 992,1 million.
 • Sum omløpsmidler var NOK 351,9 million pr. 30.09.18, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 86,5 million (herav NOK 1,1 million bundne). Pr. 30.09.17 var sum omløpsmidler NOK 627,6 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 304,6 million (hvorav NOK 6,4 million bundne).
 • Netto kontantstrøm fra drift var hittil i år NOK -49,5 million (NOK -175,0 million). Kontantstrøm fra investerings-aktiviteter var NOK -40,3 million (NOK -25,1 million). Opptak av konvertible aksjonærlån, netto emisjon, tilbakebetaling av lån og betaling av avdrag utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -70,2 million (NOK -91,0 million).
 • Total rentebærende gjeld pr. 30.09.18 er NOK 4 049,2 million. Av rentebærende gjeld er 18,4 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra første års avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Vedlegg


Nyheten er levert av GlobeNewswire.