Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 21. april  

11/02-2019 12:30:00: (RING) Delårsregnskap 4. kvartal 2018/foreløpig årsregnskap – Høy vekst og god lønnsomhet både fra bankdrift og datterselskape

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland oppnådde et resultat før skatt på 425,6
mill. kroner i 2018 (413,5 mill. kroner i 2017) og en avkastning på
egenkapitalen på 9,9 % (10,6 %). Resultatet før skatt i 4. kvartal 2018 isolert
var 97,4 mill. kroner (115,5 mill. kroner). 4.kvartal 2017 var vesentlig
påvirket av gevinstføring ved endringer i pensjonsordning med 16,4 mill. kroner.

Resultatutviklingen i underliggende virksomhet i konsernet er god med god vekst
i netto renteinntekter og netto provisjonsinntekter, samt stabilt lave
tapskostnader. 2018 har vært et år med stor aktivitet i konsernets
markedsområde, både på privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Dette gjenspeiles i
bankens høye utlåns- og innskuddsvekst gjennom året. I tillegg har banken hatt
en god tilstrømning av nye kunder til banken i 2018. Veksten i utlån gjennom
året var på 9,1 %, hvorav 8,6 % på privatmarkedet og 10,3 % på bedriftsmarkedet.
Veksten i innskudd har vært stigende gjennom året og endte på 8,4 %. Tilgangen
på markedsfinansiering har også vært god i 2018. 

Styret er godt fornøyd med konsernets resultater for 2018. Styrets vurdering er
at konsernet er godt posisjonert for å kunne utnytte gode forretningsmuligheter.
Effektiv drift og inntekter fra mange produkt- og tjenesteområder bidrar, sammen
med lønnsom vekst, til en forventning om fortsatt god inntjening. Etter styrets
vurdering vil konsernet i løpet av 2019 ytterligere forsterke sin ledende
posisjon i regionen og være et lønnsomt og solid konsern som bidrar til
verdiskapning for kunder, eiere, ansatte og lokalsamfunn.

Hovedtall fra regnskapet for 2018
 
•	Resultat før skatt: 425,6 mill. kroner (413,5 mill. kroner)
•	Egenkapitalavkastning: 9,9 % (10,6 %)
•	Kostnadsprosent: 45,9 % (44,5 %)
•	Tap på utlån: 7,3 mill. kroner (7,9 mill. kroner)
•	12-måneders vekst i utlån inkl. lån overført SpareBank 1 Boligkreditt: 9,1 %
(6,1 %)
•	12-måneders vekst i innskudd: 8,4 % (3,8 %)
•	Ren kjernekapitaldekning, forholdsmessig konsolidert: 16,6 % 
•	Resultat per egenkapitalbevis (konsern): 21,10 kroner (20,51 kroner)
•	Foreslått kontantutbytte per egenkapitalbevis: 10,60 kroner (10,30 kroner).

Hovedtall fra regnskapet for 4. kvartal 2018 
•	Resultat før skatt: 97,4 mill. kroner (115,5 mill. kroner)
•	Egenkapitalavkastning: 8,7 % (10,6 %)
•	Tap på utlån: -7,0 mill. kroner (4,3 mill. kroner)
•	Resultat per egenkapitalbevis: 4,71 kroner (5,46 kroner).

Delårsregnskapet er ikke revidert. Styret vedtok i samme møte årsregnskapet for
2018. Årsregnskapet fremlegges representantskapet for godkjenning den 20.mars
2018. Årsrapport for 2018 publiseres i etterkant av representantskapsmøtet. 

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport. Delårsrapporten er også tilgjengelig på
www.rhbank.no. 

Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Steinar Haugli – telefon 971 95 437
Banksjef Økonomi/Finans Andrea Søfting – telefon 984 88 299


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhand

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469179

Nyheten er levert av OBI.