Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 21. april  

12/02-2019 08:30:00: (HOFI.ST) Bokslutskommuniké 2018

Stärkt verksamhet och navigering genom lagstiftningsändringar

Oktober - december 2018

· Summa rörelseintäkter ökade med 19 procent till 766 MSEK (643).
· Jämförelsestörande post före skatt uppgick till -24 MSEK och avser omstruktureringar samt kostnader relaterade till ett verksamhetsförvärv i Italien.
· Resultat före skatt ökade med 69 procent till 186 MSEK (110).
· Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande post uppgick till 210 MSEK, en ökning med 24 procent jämfört med samma period föregående år.
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,59 SEK (0,92).
· Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande post uppgick till 18 procent.
· Avkastning på eget kapital uppgick till 16 procent (11).
· Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 20 605 MSEK (14 766).
· Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 14,14 procent (17,71) och kärnprimär­kapitalrelation till 9,66 procent (11,70).

Siffror inom parentes avser fjärde kvartalet 2017 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2017 för balansposter.

Händelser under kvartalet

· Hoist Finance utvärderar alternativ som svar på FI's nya tolkning av kapitaltäckningsförordningen med avseende på riskvikter för förfallna fordringar och vidtar åtgärder för fortsatt tillväxt.
· Stark volymtillväxt med portföljförvärv uppgående till 2 246 MSEK, där den första grekiska portföljen av förfallna konsumentkrediter och små­företagslån följs av fortsatt tillväxt i främst Italien och Storbritannien. 
· Ökad digitalisering och förbättrad operativ effektivitet. 
· Hoist Finance ingår avtal om att leasa och därefter förvärva verksamheterna i de italienska kredithanteringsbolagen Maran S.p.A. och R&S S.r.l. ("Maran Group") i en flerstegsprocess, under ackordsför­farande enligt italiensk insolvenslag.

Händelser efter kvartalets utgång

· Den 3 januari 2019 meddelade Europaparlamentet och Europarådet att förfallna lån sannolikt kommer att börja påverkas av NPL Backstop från 2021. Hoist Finance har identifierat och initierat motåtgärder.
· Uppdaterade finansiella mål.
· Hoist Finance har ingått avtal om att förvärva tillgångar från det polska skuldhanteringsbolaget GetBack.

Stärkt verksamhet och navigering genom Lagstiftningsändringar

Hoist Finance har levererat en solid resultatutveckling under 2018. Vi har uppnått en stark tillväxt i portföljförvärv och expanderar både produktmässigt och geografiskt. Vi har implementerat en ny operativ modell och gör framsteg mot att bli både effektivare och mer resultatinriktade. Vår marknad har blivit väsentligt mer attraktiv under året då avkastningen stiger och ny reglering stimulerar utbudet. Som en bank som verkar på sekundärmarknaden har den här regleringen inneburit några utmaningar för oss på kort sikt. Vi är nu helt fokuserade på att implementera motåtgärder under det kommande året för att motverka effekterna av dessa utmaningar.

Gynnsam marknadsdynamik intakt

Sedan finanskrisen för mer än 10 år sedan är nivån på bankernas förfallna lån (NPL) fortfarande mycket hög. Olika initiativ och regler införs av tillsynsmyndigheterna för att driva bankerna att avyttra sina NPL för att stärka balansräkningarna. Dessa bestämmelser är strängare än tidigare och syftar till att säkerställa en verklig risköverföring. Samtidigt utvecklas sekundärmarknaden för förfallna lån väldigt positivt drivet av både regelverks- och redovisningsförändringar i kombination med de kommersiella fördelarna med att sälja NPL. Lagstiftarna visar också att man förstår behovet av en väl fungerande sekundärmarknad som en viktig och relevant del av den finansiella värdekedjan.

Även om regleringarna varit en viktig faktor för att förklara tillväxten i kredithanteringsbranschen, så har de senaste årens utbud av kostnadseffektiv finansiering genom företag­sobligationsmarknaden ökat efterfrågan, konkurrensen och marginalpressen i branschen. Under 2018 har vår industri fått erfara stigande finansieringskostnader och försämrade möjligheter att finansiera sin tillväxt. Utan tecken på någon väsentlig förbättring fokuserar industrin nu på att minska belåningsgraderna, hitta alternativa finansieringskällor (t.ex. saminvesterings- eller kapitalförvaltningsstrukturer) och förbättra sin operationella effektivitet.

Stärker vår verksamhet

Vinnarna i vår bransch kommer vara de företag som har den bästa verksamheten och lägsta kapitalkostnaden.

Under 2018 tog Hoist Finance flera steg för att förbättra sin prestanda och verksamhet. Vi implementerade en ny operativ modell på alla marknader, som är smidigare, med färre ledningslager. Modellen är helt standardiserad, harmoniserad över alla marknader och möjliggör en snabb kunskapsöverföring. Vi implementerar nya digitala lösningar i hela koncernen som gör styrning, analys och kundinteraktion enklare och mer kostnadseffektiv. Genom platskonsolidering och användningen av kompetenscentra och delade servicecentra är vi helt fokuserade på att sänka våra kostnader och förbättra vår prestanda.

Vår tillväxt 2018 har varit den högsta någonsin, mer än portföljinvesteringarna 2017 och 2016 i kombination. I stora drag så består NPL-marknaderna av förfallna konsumentlån med och utan säkerhet, förfallna lån till små och medelstora företag och förfallna lån till större företag. Medan NPL inom det icke säkerställda konsumentsegmentet endast utgör cirka 11 procent av den totala NPL-marknaden har detta traditionellt varit Hoist Finance kärnverksamhet. Att ta en större del av NPL-marknaden och till och med förvärva icke förfallna lån har varit en mycket viktig strategisk prioritet för Hoist Finance. Vår ambition är fortfarande att växa inom vårt historiska kärnsegment, och även att expandera vidare till det säkrade konsumentsegmentet, vilket är mer än dubbelt så stort som förfallna konsumentlån utan säkerhet. Förra året utgjordes våra portföljinvesteringar till 59 procent av icke säkerställda förfallna konsumentlån, 27 procent av säkerställda förfallna konsumentlån och 14 procent av icke förfallna lån.

Regulatoriska förändringar

Hoist Finance har reglerats som en bank sedan 1996 och det har tjänat oss väl. Tillgången till kostnadseffektiv finansiering via bankinlåning är en klar fördel, men vår reglerade status har också visat sig värdefull i många kommersiella situationer. Under åren har det kommit många regelverksförändringar för europeiska banker, och Hoist Finance har alltid, och kommer alltid, att följa regelverket till fullo.

Regelverket har nyligen förändrats för att minska riskerna med de europeiska bankernas balansräkningar. För kredithanteringsmarknaden som helhet är detta positivt. Men det medför också oavsiktliga konsekvenser för Hoist Finance, eftersom vi är verksamma på sekundärmarknaden med en banklicens.

De reviderade tolkningarna av kraven på riskvikter för förvärvade NPL utan säkerhet på 150 procent speglar inte någon förändring av risken på de underliggande tillgångarna. Vi har dock fullt ut implementerat dessa nya riskvikter och fortsätter att ha en kärnprimärkapitalrelation över det lagstadgade kravet, som också är inom vår styrelsebestämda riskaptit om en buffert över lagkravet, per 31 december 2018.

Oberoende av denna förändring av riskvikten förväntas Europaparlamentet och EU-rådet senast i början av andra kvartalet 2019 publicera ett nytt regelverk, som kommer att påverka tidslinjen för hur banker är skyldiga att reservera för nya förfallna fordringar (NPL Backstop). Denna NPL Backstop kommer att reglera hur framtida NPL utan säkerhet ska bokföras i beräkningen av en banks kapitaltäckning. För icke säkerställda fordringar som uppkommer efter implementeringen av denna förordning och därefter förfaller, så kommer NPL Backstop att kräva att dessa NPL reserveras för i beräkningen av bankens kapitaltäckning efter utgången av år tre efter att lånet förfallit.

Denna förordning berör endast framtida NPL utan säkerhet, och påverkar inte Hoist Finance existerande portföljer vid tidpunkten då förordningen träder i kraft. De icke säkerställda fordringar som vi förvärvar från banker har vanligtvis varit förfallna i tre till fem år innan de säljs. Även om denna period kan bli kortare efter de nya reglerna, så kommer förordningen inte ha någon negativ inverkan på Hoist Finance kapitaltäckning de kommande två till tre åren. På längre sikt, och utan motåtgärder, så kommer NPL Backstop att bli en utmaning för Hoist Finance, eftersom kravet att, av kapitaltäckningsskäl, skriva ner värdet av icke säkerställda NPL till noll vid utgången av år tre efter förfall kommer att väsentligen påverka det kapital som krävs för framtida förvärv av icke säkerställda NPL. Effekten av NPL Backstop är kontraintuitiv och har oavsiktliga negativa konsekvenser för företag med banklicens som är verksamma på andrahandsmarknaden för icke säkerställda NPL.

Som svar på dessa regelverksändringar tittar vi nu närmare på nu olika standardiserade marknadsmekanismer, processer och produkter såsom: att introducera mer sofistikerade riskmodeller (IRB), värdepapperisering och olika alternativa investeringsfondstrukturer som utnyttjar tredje parts kapital.

Genom införandet av mer sofistikerade riskmodeller kommer Hoist Finance att försöka flytta från den standardiserade metoden för att beräkna riskviktade tillgångar (RWA) till en intern ratingbaserad modell (IRB). Med IRB, validerad och godkänd, skulle vår egen interna metod för riskmodellering tillämpas, vilket effektivt skulle minska våra tillämpade riskvikter från de standardiserade 150 procent. Att få en IRB-modell godkänd tar normalt minst två till tre år.

Genom att värdepapperisera NPL genom standardprocesser skulle Hoist Finance kunna uppnå en betydande risköverföring, vilket möjliggör en minskning av RWA, reducerar effekterna av NPL Backstop och som därmed stärker vår kärnprimärkapitalrelation. Värdepapperisering är ett väl beprövat koncept för att icke förfallna lån, och har även använts för NPL på exempelvis den italienska marknaden under de senaste åren. Vi undersöker nu våra alternativ för värdepapperisering av NPL och kommer att uppdatera marknaden om våra framsteg.

För att hålla våra valmöjligheter öppna, med det övergripande målet att optimera vår kapitaleffektivitet och maximera avkastningen på kapital för våra aktieägare, fortsätter vi även att överväga andra riskreducerande åtgärder, exempelvis etablering av fondstrukturer för att utnyttja kapital från tredje part.

Att arbeta med tillsynsmyndigheterna är en kärnkompetens för Hoist Finance, och vår affärsmodell har varit trycktestad över tiden, genom ett flertal förändringar av regelverket. Medan en anpassning till dessa ändringar kommer att innebära vissa kostnader så är vi övertygande om att Hoist Finance genom att anpassa sig till dessa nya krav kommer kunna bevara sin konkurrenskraft.

Uppdaterade finansiella mål

Som en följd av de nya regelverkskraven så har våra finansiella mål reviderats. Dessa reviderade finansiella mål representerar vårt huvudscenario, utan antagande om några positiva effekter från motåtgärder. Genom motåtgärder så är siktar vi dock på reducerade riskvikter, förbättrade kapitalförhållanden, ökad kapacitet för fortsatt tillväxt och därmed en förbättrad operationell hävstång.

Till följd av förändringarna i våra RWA som vi tillkännagav i december så är vår kärnprimärkapitalrelation 9,66 procent per 31 december 2018. Utan motåtgärder, så begränsar det vår kortfristiga kapitalflexibilitet och vår förväntade förvärvsvolym 2019. Vi förväntar oss nu portföljinvesteringar på runt SEK 5 miljarder 2019, vilket är i stort sett i linje med den genomsnittliga förvärvsvolymen för Hoist Finance de senaste tre åren. Därefter förväntar vi oss att förvärvsvolymen ska öka.

I vårt huvudscenario så förblir vår kärnprimärkapitalrelation och utdelningspolicy oförändrade sedan tillkännagivandet i december. Vårt mål för kärnprimärkapitalrelationen är 1,75-3,75 procent över det regulatoriska kravet och som tidigare meddelats kommer det inte betalas någon utdelning för 2018 och 2019. Vår långsiktiga utdelningspolicy är 25-30 procent av nettovinsten per år. Vårt fokus på operativa förbättringar, stärker vår övertygelse om att vi trots långsammare intäktstillväxt fortfarande kommer att nå vårt mål om ett K/I-tal på 65 procent 2021. Vårt nya mål om en avkastning på eget kapital på 15 procent är en minskning men fortfarande väl över vår kapitalkostnad. Vi anser att vårt nya mål 10 procents CAGR för vår vinst per aktie fortfarande är attraktivt.

Sammanfattningsvis så verkar Hoist Finance på en växande och lönsam marknad, och vår operationella modell är på väg att bli mycket mer effektiv. Även om de nya regelverken är utmanande, så uppmuntras vi av det faktum att det finns ett flertal motåtgärder tillgängliga för att säkerställa en fortsatt framgång för Hoist Finance.

Klaus-Anders Nysteen

VD

Hoist Finance AB (publ)

Hoist Finance AB (publ) ("Bolaget" eller "Moderbolaget") är moderbolag i Hoist Finance-koncernen ("Hoist Finance"). Bolaget är ett reglerat kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Julia Ehrhardt för offentliggörande den 12 februari 2019, kl 08.30 CET.

For further information please contact:

Julia Ehrhardt

Acting Group Head of Investor Relations

Tel: 46 (0)70 591 73 11

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com (http://se.hoistfinance.com/)

Ekstern link: http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/bokslutskommunike-2018,c2738621
Ekstern link: https://mb.cision.com/Main/8270/2738621/989430.pdf

Nyheten er levert av Cision.