Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 19. april  

15/04-2019 12:52:57: (DAT) Data Respons ASA: Meldepliktig handel - innløsning av aksjeopsjoner

I 2016 godkjente generalforsamlingen en 3 årig aksjeopsjonsordning for ledende
ansatte i Data Respons innenfor en ramme på 1 440 000 aksjeopsjoner. Formålet
med aksjeopsjonsprogrammet var å fremme langsiktig verdiskapning ved å gi
ledelsen incentiver for verdiskapning og tilrettelegge for sammenfallende
interesser mellom aksjonærer og ledelsen. I tillegg ble det vektlagt å kunne
tilby konkurransedyktige betingelser for å tiltrekke og beholde erfarne og høyt
kvalifiserte ledere og nøkkelpersoner i konsernet.

Styret tildelte på bakgrunn av vedtaket i generalforsamlingen 480 000
aksjeopsjoner etter første opptjeningsår i april 2017 og ytterligere 480 000
aksjeopsjoner etter andre opptjeningsår i april 2018, med referanse til note 6 i
selskapets årsrapport for 2018, og siste transje på 480 000 aksjeopsjoner etter
tredje opptjeningsår ble tildelt 12. april 2019. Innløsningskurs ble satt
henholdsvis lik markedskurs i april 2016, april 2017 og april 2018. Innløsning
forutsetter at opsjonsinnehaverne har vært ansatt i Data Respons konsernet i
opptjeningsperioden og ved innløsningstidspunkt.  Innløsningsperioden for
samtlige aksjeopsjoner er 10 virkedager fra og med 15. april 2019.

Den 15. april 2019 innløste deltakere i Data Respons aksjeopsjonsordning totalt
1 440 000 aksjeopsjoner (tilsvarende 1 4400 000 aksjer) til en gjennomsnittlig
innløsningskurs på NOK 19,51 pr aksje.

Primærinnsidere i Data Respons innløste følgende antall aksjeopsjoner:

Kenneth Ragnvaldsen, CEO, innløste 600 000 aksjeopsjoner.
Rune Wahl, CFO, innløste 390 000 aksjeopsjoner
Jørn E. Toppe, COO, innløste 230 000 aksjeopsjoner

Samme dag kjøpte Data Respons ASA totalt 1 440 000 egne aksjer til en pris pr
aksje på NOK 31,80 for å gjøre opp sin forpliktelse til å levere aksjene.
Aksjene ble kjøpt i henhold til fullmakten som ble gitt på den ordinære
generalforsamlingen 12. april 2019. Styret valgte å benytte fullmakten til å
kjøpe egne aksjer på bakgrunn av god soliditet i selskapet og for å optimalisere
selskapets kapitalstruktur. Etter gjennomføringen av disse transaksjonene eier
Data Respons ASA fortsatt ingen egne aksjer.

15. april 2019 overførte primærinnsiderne nevnt ovenfor retten til å motta
aksjer som følge av innløsningen av aksjeopsjonene til en tredjepart mot et
vederlag som skal fastsettes basert på den prisen tredjeparten oppnår ved et
videresalg av aksjene. Vederlaget ble fastsatt til NOK  31,80 pr aksje.

Etter transaksjonene nevnt ovenfor innehar primærinnsiderne (inkludert
nærstående) følgende antall aksjer og ikke-innløste aksjeopsjoner i Data
Respons:

Navn                                 Tittel             Aksjer
Aksjeopsjoner
Kenneth Ragnvaldsen         CEO              325 595        0
Rune Wahl                         CFO              124 595        0
Jørn E. Toppe                    COO              167 032        0


For ytterligere informasjon:

Kenneth Ragnvaldsen, CEO, Data Respons ASA, tel. +47 913 90 918.
Rune Wahl, CFO, Data Respons ASA, tel. + 47 950 36 046

Om Data Respons

Data Respons er et fullservice, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør
innen industriell digitalisering, IoT og embedded solutions markedet. Vi tilbyr
R&D tjenester og smarte løsninger til OEM-bedrifter, systemintegratorer og
vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som transport og
bilindustrien, industriell automasjon, telekommunikasjon og media, romfart,
forsvar og sikkerhet, medisinsk teknologi, energi og maritim og finans og
offentlig sektor.

Data  Respons  ASA er notert på Oslo Børs (ticker: DAT), og inngår i
informasjonsteknologi-indeksen.  Selskapet  har kontorer i Danmark, Norge,
Sverige, Taiwan og Tyskland. www.datarespons.com (http://www.datarespons.com)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474562

Nyheten er levert av OBI.