Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 26. mai  

15/05-2019 17:00:01: (INFREA.ST) Infrea AB antar utdelningspolicy

Infreas Styrelse har beslutat att anta en utdelningspolicy avseende bolagets aktie.

INFREA AB ANTAR UTDELNINGSPOLICY

Infreas Styrelse har beslutat att anta en utdelningspolicy avseende bolagets aktie.

Utdelningspolicyns lydelse

Infreas utdelningspolicy innebär att cirka 30 procent av resultatet efter skatt som är hänförligt till moderbolaget ska delas ut till bolagets aktieägare. Vid fastställande av utdelning ska hänsyn tas till framtida förvärvs-, investerings- och utvecklingsmöjligheter för koncernen tillsammans med en bedömning av finansiell ställning och andra för koncernen enligt styrelsens väsentliga faktorer.

Infrea som koncern bildades vid årsskiftet 2017/18 samt noterades vid Nasdaq First North 20 april 2018. Hittills har ingen utdelning lämnats.

Stockholm 2019-05-15

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information ar sådan information som Infrea AB ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 17:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Infrea Pressrelease 2019-05-15.pdf

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie ar noterad pa Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se, ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

Ekstern link: http://www.bequoted.com/beQPress/P_PressreleasesRecord.asp?Id=17327

Nyheten er levert av beQuoted.