For kunder


Skattesiden


Netfonds Bank gir ikke råd eller veiledning utover det man finner på disse sidene om hvordan og hvilke tall som skal inn i selvangivelsen.
Behøves ytterligere informasjon, ber vi den enkelte ta kontakt med sitt lokale ligningskontor.
Man finner også mye informasjon på ulike nettsteder som www.hegnar.no og www.skatteetaten.no.

 

Oppgaver i forbindelse med handel i OmniTrader (Valuta , CFDs og Futures)
Dersom du ikke har benyttet et program som heter OmniTrader, kan du se bort fra dette punktet.
Det er 2 rapporter man bør laste ned og legge ved selvangivelsen. Disse hentes fra denne siden
(Benytt din OmniTrader pålogging som starter med NTF-----)

Gå til denne nettsiden: https://backoffice.saxobank.com/webconnect/weblogin.aspx

 • Den ene rapporten finnes i menyen "Reports" og "Financial Statements".
 • Den andre ligger under "Account" og "Account Statement"

Har du mottatt utbytte, så blir det automatisk trukket kildeskatt. Størrelsen på kildeskatten finnes ved å summere alle transaksjoner kalt SD i "Account Statement" eller enklere ved å sjekke beløpet "Dividends" som finnes på "Financial Statements". Vær OBS på at beløpene er netto, altså kildeskatt på utbytte er betalt. Dersom det er utbytte fra norske CFDs, er skatten 27 % og man får ikke ytterligere fradrag eller skatt tilgode.
Kildeskatten for utbytte i andre land er: 30 %, USA, 10 % i Storbritannia, 21,1 % Tyskland, 25 % i Frankrike, 15 % i Spania, 27 % i Norge, 27 % i Danmark, 35 % i Sveits, 25 % i Nederland, 27 % i Italia, 30 % i Sverige og 25 % i Portugal.
Differansen må man kreve tilbake fra skattekontoret i slik at man ikke blir dobbelt beskattet.

Nettogevinst eller tap beregnes på nytt i skjemaet og føres i selvangivelsen post 3.1.5/3.3.8.

 

Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis (RF-1088)
Alle som har realisert (solgt mv.) aksjer i norske aksjeselskaper får tilsendt oppgave over aksjer og grunnfondsbevis (RF-1088) fra Skatteetatens aksjonærregister. Realisasjonsoppgaven må kontrolleres av skattyter og legges ved selvangivelsen.
 • Skattyter må kontrollere at opplysningene på oppgaven er korrekte og fullstendige. Det er spesielt viktig
  å sjekke ervervsdato, anskaffelsesverdi og realisasjonsvederlag. Opplysningene kan kontrolleres
  mot sluttsedler og lignende.
 • Er oppgaven korrekt og fullstendig, overfører du beløpet for nettogevinst eller tap til post 3.1.8/3.3.8 i
  selvangivelsen.
 • Har du rettelser, må nettogevinst eller tap beregnes på nytt i skjemaet og føres i selvangivelsen i
  post 3.1.8/3.3.8.
 • (Kilde: Ligningskontoret.no)

Skattytere skal ikke selv lage dette skjemaet, og Netfonds produserer derfor ikke noe utkast til dette skjemaet. Mangler og endringer i forhold til tilsendte RF-1088 krever at skattyter fyller ut skjemaet RF-1059.

 

Skatt på handel i aksjer, unoterte aksjer og grunnfondsbevis i Norge
For kjøp og salg av aksjer beskattes gevinst, mens tap går til fradrag. Det betyr 27 % fradrag for aksjetapet og 27 % beskatning for gevinst.  Gevinsten som beskattes reduseres med eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag dersom man har eid aksjene gjennom et årsskifte.

 

Skatt på gevinst/tap aksjehandel i utlandet
Det er samme beskatning på utenlandske kjøp og salg av aksjer som for norske aksjer. Det betyr 27 % fradrag for aksjetapet og 27 % beskatning for gevinst. Gevinsten som beskattes reduseres med eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag dersom man har eid aksjene gjennom et årsskifte.

Utenlandske aksjer er inkludert i forslag til RF-1059 fra Netfonds, men vil ikke være inkludert i realisasjonsoppgavene du mottar fra ligningsmyndighetene. Benytt skjema RF-1059 og før tapet i post 3.3.10. Har du hatt en gevinst skal dette føres til post 3.1.10 i selvangivelsen.

Skatt på gevinst/tap derivathandel
Det er samme beskatning på kjøp og salg av derivater som for norske aksjer. Det betyr 27 % fradrag for aksjetapet og 27 % beskatning for gevinst.

Derivathandler er inkludert i forslag til RF-1059 fra Netfonds, men vil ikke være inkludert i realisasjonsoppgavene du mottar fra ligningsmyndighetene. Benytt skjema RF-1059 og føre tapet i post 3.3.10.
Har du hatt en gevinst skal dette føres til post 3.1.10 i selvangivelsen.

Skatt på realisasjon av fond
Det er samme beskatning på kjøp og salg av fond som for norske aksjer. Det betyr 27 % fradrag for aksjetapet og 27 %
beskatning for gevinst. Fondshandler er ikke inkludert i forslag til RF1059 fra Netfonds med mindre kunden selv legger inn kjøps- og salgstransaksjoner for fondet i autoporteføljen.

 

Skatt på utbytte norske aksjer
Utbytte skal beskattes med 27%, fratrukket et skjermingsfradrag.

Skatt på utbytte amerikanske aksjer
Dersom man mottar utbytte på utenlandske aksjer, vil man bli trukket Kildeskatt. Ut fra kontoutskriften på Netfonds vil det gå frem hvor mye Kildeskatt som er trukket. (Normalt vil det på aksjer med amerikanske ISIN bli trukket 30 %, mens andre ISIN f.eks. canadiske vil normalt bli trukket 15 %. ) Kildeskatt betalt i utlandet kan settes opp som fradag og kunden må selv gjøre dette. Du kan lese mer om dette på Skatteetatens nettsider og informasjon vedrørende RF-1147 "Fradrag norsk skatt for skatt bet. i utland person".

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag tilordnes pr aksje du eide den 31.12 i inntektsåret.  I januar året etter fastsetter skatteetaten en skjermingsrente, og skjermingsfradraget er inngangsverdien på aksjen ganger denne rentesatsen. Dette fradraget brukes primært til å redusere skattepliktig utbytte. Dersom man mottok mindre utbytte enn man hadde i skjermingsfradrag, overføres det ubenyttede skjermingsfradraget til året etter.

Dersom man selger en aksje med gevinst, kan man bruke eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år til å redusere den skattepliktige gevinsten.  Ubenyttet skjermingsfradrag faller bort dersom aksjen selges med tap.

 

Formueskatt
Skattemessig verdsettes nå aksjer, grunnfondsbevis og verdipapirfondsandeler til 100 % av markedsverdien ved beregning av formueskatt.

Sluttsedler
Sluttsedler finnes på www.netfonds.no under Min konto/For kunder.

 

Anskaffelsesverdi for aksjer
Dette fremgår fra sluttsedlene som du finner på nettsidene til Netfonds.

 

Pålydende per aksje
Pålydende per aksje finnes på Oslo Børs sine hjemmesider.

 

Ligningsverdier
Denne informasjonen får du fra Ligningskontoret. Noe informasjon finnes også hos Norges Fondsmeglerforbund:
www.nfmf.no
og Verdipapirsentralen: www.vps.no.

 

Splitt og spleis
En splitt innebærer at pålydende for aksjen nedskrives, og antall aksjer økes. Aksjekapitalen blir ikke påvirket av en splitt.
Alle beholdninger blir ganget med en splittfaktor, samtidig som pålydende deles på samme faktor.(Kilde VPS)
Ved spleis skjer det motsatte.

 

Fondsemisjon
Fondsemisjon betyr at det har blitt foretatt en økning av antall aksjer i selskapet. Eksisterende aksjonærer får nye aksjer i
samme ISIN, eventuelt i et annet ISIN. Aksjene tildeles hver enkelt aksjonær på bakgrunn av hvor mange aksjer han har
fra før, dvs. etter et på forhånd fastsatt bytteforhold. (Kilde VPS)

 

Shortet aksjer
Gevinst/Tap i forbindelse med shorting av aksjer er skattepliktig som ved vanlig realisasjon. Ved shorting er det
FIFO-prinsippet (First in First out) som gjelder. De aksjene du solgte først, blir de aksjene du først kjøpte tilbake og er dermed en realisasjon.

 

Årsoppgave fra VPS
 • Årsoppgaven (Beholdning ved årsskifte) kan hentes fra våre sider elektronisk her.
 • Årsoppgaven (Beholdning ved årsskifte) kan også hentes elektronisk på Verdipapirsentralens hjemmesider (VPS Investortjenester) i menyen Postkasse.
  VPS-Investortjenester finnes her.

Har du spørsmål til oppgaven må du henvende deg til Skatteetaten på telefonnummer 815 81 819, eller slå opp på deres hjemmesider www.skatteetaten.no. Netfonds kan dessverre ikke svare på spørsmål om disse oppgavene.

 

Selskaper på OSE registrert i utlandet
I forbindelse med skatt for AS/NUF, er skattereglene annerledes for aksjer i selskaper registrert utenfor EØS/EU. Dersom skatteberegningen er i forbindelse med et selskap, så skal det ikke betales skatt av gevinst på realisasjoner av aksjer registrert i EØS-området, og tilsvarende får ikke selskapet fradrag for tap på realisasjoner av aksjer registrert i EØS-området. Dette kaller skattemyndighetene for "fritaksmetoden". Siden realisasjonene ikke er skattlagte, skal de heller ikke med på RF-1059. Du får mer informasjon på skatteetaten.no om dette.