Ulike oppgjørsformer

Netfonds Pluss - Kontant oppgjør fra klientkonto:
Passer for deg som ikke ønsker å handle på kreditt. Kontantbeløp må overføres til din klientkonto før kjøpsordre kan gis. Ved kjøp av aksjer trekkes kjøpesummen direkte fra klientkontoen. Ved salg av aksjer overføres salgssummen direkte til klientkontoen.

Netfonds Trader med Låneramme - Konto med låneramme (marginkonto):
Netfonds finansierer dine aksjekjøp til gunstig rente. Lånet innvilges automatisk og er sikret med pant i din verdipapirkonto. Egen avtale må inngås.

Netfonds Trader Intradag - Konto med intradag låneramme:
Passer for deg som handler aktivt og som ønsker utvidet handleramme i løpet av børsens åpningstid. Med Intradag Trader konto vil du pt. ha en handelsramme på opp til 3 ganger klientmiddelinnskudd ved børsdagens åpning, samt halvparten av verdien av verdipapirer ved børsdagens begynnelse. I løpet av handelsdagen reduseres handelsrammen med innlagte kjøpsordre og økes med gjennomførte salgsoppdrag.

Ved handelsdagens slutt skal samlet netto kjøpesum ikke overstige det beløp som er tilgjengelig saldo på kontoen med tillegg for belastningsanmodning. Siste frist for å gi oss belastningsanmodning er kl 09.00 dagen etter handelsdagen. Salg av verdipapirer for å dekke manglende oppgjørsbeløp fra foregående handelsdag godtas ikke. Kontoholder aksepterer at Netfonds uten varsel vil gjennomføre salg av kontoholders verdipapirer på Verdipapirkonto der Netfonds er kontofører, for å dekke inn overtrekk på handelskontoen. Kontoholder forplikter seg til å følge opp saldoen via nettsidene og kontrollere at betalinger skjer som forutsatt.

Netfonds Forvalter - Oppgjør gjennom forvalterbank:
Passer for deg som ønsker å benytte forvalterbank til å gjennomføre verdipapir- og pengeoppgjøret i forbindelse med aksjehandel gjennom Netfonds. Netfonds vil levere verdipapirer mot betaling gjennom forvalterbank. Ta kontakt med oppgjørsavdelingen for å inngå særskilt avtale.

Netfonds Autogiro - Oppgjør direkte mot konto i bank:
Netto kjøpesum trekkes fra din bankkonto dagen før oppgjørsdag. Salgsbeløp utbetales på oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er tre dager etter at en handel er gjennomført på børs. Denne kontoformen er arbeidskrevende, og innebærer økt oppgjørsrisiko for Netfonds. Kontoformen kan kun benyttes for handel av aksjer på Oslo Børs. Ønsker man å handle andre instrumenter eller i utlandet, må de andre oppgjørsformene benyttes.


Et kontoforhold hos Netfonds består av:

Verdipapirdepot:
Norske aksjer registreres i Verdipapirsentralen VPS. Svenske og danske aksjer forvalterregistreres hos SE Banken i henholdsvis Stockholm og København, og amerikanske aksjer forvalterregistreres hos Merril Lynch i New York.

Klientmidler:
Innskudd på klientkonto vil til enhver tid stå på en særskilt klientkonto i en norsk forretningsbank eller lignende, adskilt fra foretakets egne midler og så langt mulig beskyttet mot Netfonds øvrige kreditorer.